artikel

Vänsterpartiets minoritetsförklaring

Vänsterpartiet kommer att bedriva ett offensivt, feministiskt och antirasistiskt oppositionsarbete. Vi utesluter all samarbete med främlingsfientliga krafter, såväl parlamentariskt som utomparlamentariskt och kommer att bekämpa alla former av rasism och främlingsfientlighet i vårt samhälle.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna har överenskommit att ingå en valteknisk samverkan inför kommunfullmäktiges val till styrelser och nämnder. Överenskommelsen bygger på en gemensam vilja att bedriva ett aktivt och konstruktivt oppositionsarbete.

Vänsterpartiet kommer att bedriva ett offensivt, feministiskt och antirasistiskt oppositionsarbete. Vi utesluter all samarbete med främlingsfientliga krafter, såväl parlamentariskt som utomparlamentariskt och kommer att bekämpa alla former av rasism och främlingsfientlighet i vårt samhälle.   

Vänsterpartiets vision är ett öppet, demokratiskt, mångkulturellt och inkluderande Järfälla där respekten för människors lika värde och möjligheter utesluter varje form av diskriminering. Ett led i detta är det pågående arbetet med demokrati- och integrationsutvecklingen i kommunen. Vi anser det viktigt att intensifiera arbetet och att tillräckliga resurser avsätts.
Vi kommer under mandatperioden arbeta för ett Järfälla där allas rätt till arbete och där en generell och solidariskt offentligt finansierad välfärd är grunden för politiken.

Jämställdhet hela tiden

Vänsterpartiet anser att jämställdhetsperspektivet måste finnas överallt och på alla nivåer i kommunen. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti vilket betyder att vi vill bryta den strukturella könsmaktsordningen som skapar ett djupt ojämlikt samhälle där män överordnas och kvinnor underordnas. Vi vill ha ett samhälle fritt från förtryck, där frågan om kön inte spelar någon roll för hur en människa bemöts och vilka möjligheter han eller hon har. Vänsterpartiet vill att alla verksamheter inför jämställdhetsmål i sina verksamhetsplaner samt följer upp dessa i sina verksamhetsberättelser. Den kommunala revisionen bör kompletteras med en jämställdhetsrevision i samband bokslutet. Kontinuerlig kompetensutveckling i genusfrågor för chefer och anställda bör införas i kommunen. För att utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor måste de kvinnodominerande yrkena inom offentlig sektor uppvärderas. Ett positivt sätt att belöna viktiga insatser på arbetsplatser, skolor och inom föreningslivet är att inrätta ett jämställdhetspris i kommunen.

Att få slut på alla former av sexualiserat våld är en avgörande fråga för Vänsterpartiet. Detta våld är ett tydligt bevis på de ojämlika maktförhållandena mellan kvinnor och män. Kvinnor anpassar sitt liv på många olika sätt på grund av hot om våld. Många kvinnor i vårt land är så rädda att de undviker att gå ut ensamma på kvällar och nätter. På detta sätt begränsas kvinnors möjlighet till fria val och till sin egen självbild.

Kvinnojourerna spelar en avgörande roll i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Vänsterpartiet anser att deras kunskaper borde tas tillvara på ett bättre sätt och att tillräckliga resurser finns för verksamheten. Vänsterpartiet vill ge unga tjejer ett redskap att försvara sig i situationer där man utsätts för trakasserier, hot och våld. Därför vill vi införa feministiskt självförsvar på alla våra högstadie- och gymnasieskolor i Järfälla.

Rätten till bostad – en mänsklig rättighet

Vänsterpartiet anser att alla människor ska ges likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i bra miljöer till rimliga kostnader. En ansvarsfull bostadspolitik tar hänsyn till variationer i människors behov och önskemål och låter de boende stå i centrum. Människor ska ges möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av bostäder och boendemiljöer.

Segregation och skiktningar i boendet ska motverkas och ersättas av integration, inflytande och valfrihet. Detta kräver bostäder av olika upplåtelseformer och storlek. Ungdomars utsatta situation på bostadsmarknaden och möjlighet till eget boende måste uppmärksammas och beaktas. Genusperspektivet måste genomsyra både den fysiska och sociala planeringen. Även barns och äldres inflytande måste öka för att olika behov ska kunna tillgodoses.

Vi vill komma igång med bostadsbyggande på Barkarbyfältet och utveckla Barkarbystaden. Barkarbystaden ska bli ett varierat och attraktivt bostadsområde med blandade upplåtelseformer och spännande arkitektur. Vänsterpartiet ställer sig positiv till nya typer av utbildningar på fältet, typ Barkarby College – gymnasieutbildning i ny form och i samarbete med högre utbildning.

Det kommunala bostadsbolaget, Järfällabygdens Hus AB, är vårt redskap för att kunna utveckla och föra en social bostadspolitik med hyresrätter. Vänsterpartiet kommer aldrig att stödja krav på utförsäljning av JHAB beståndet eller omvandling från allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter på den privata markanden.

Utveckla vård och omsorg

Vi blir fler som lever allt längre. De flesta av oss är också friska och klarar sig själva även när vi blir gamla. Men i takt med att vi blir äldre så ökar ändå behovet av omsorg och sjukvård. Den kommunala sektorn har blivit en stor vårdgivare, inte bara för äldre utan också för fysiskt och psykiskt handikappade. Att få vård och omsorg i sin närmiljö är viktigt, särskilt för barn, handikappade och äldre. Det ställer större krav på kommunen att erbjuda den vård som medborgarna behöver. Vi vill att en systematisk genomgång av alla verksamheter görs med syfte att där så krävs öka personaltätheten för att uppnå ökad kvalitet i verksamheten. Arbetsvillkoren ska vara sådana att personalen känner sig uppskattad, kan utvecklas, har inflytande och känner delaktighet.

Systemet med fördelning av kommunens välfärdstjänster måste ses över. Utgångspunkten måste vara att behoven skall styra fördelningen av välfärdtjänsterna. Vänsterpartiet anser att kundvalsmodellen fått för stor roll i Järfällas äldreomsorg. Istället bör hemtjänst organiseras utifrån kvarters- och bostadsområdesprincipen.

Vänsterpartiet säger nej till ytterligare konkurrensutsättning och privatisering av äldreomsorgen. Våra äldre ska inte behöva känna oro för att det är pengarna som avgör vilken vård som ges. Det är viktigt med kontinuitet och trygghet i äldreomsorgen vilket aldrig kan garanteras med ständiga upphandlingar och byten av vårdgivare.

Vårdbegreppet måste utvidgas och inte bara handla om det medicinska innehållet. Aktiviteter, kultur, naturupplevelser måste få större betydelse i vården.

En bra utbildning för alla

Vänsterpartiet anser att förskola är en rättighet för alla barn. Förskolan ska, som ett komplement till barnets hem, tillfredsställa barnens behov av omsorg och lärande, stödja barnen i deras utveckling samt uppmuntra till samarbete med andra barn och vuxna som finns omkring barnen. Arbetslöshet, deltidsarbete eller föräldraledighet ska inte begränsa barnens rätt till förskola. Språkförskola ska återinrättas. Samtidigt behöver modersmålets ställning i förskolan stärkas för att underlätta en framtida inlärning och utveckla invandrarbarnens kulturella identiteter.

Vi vill öka resurserna till skolan och barnomsorgen. Vi vill även se fler manliga anställda i barnomsorgen och i skolans lägre årskurser för att barnen skall få både manliga och kvinnliga positiva förebilder i sin vardag utanför hemmet. 

Vänsterpartiet är kritiskt till utvecklingen av friskolor och helt emot religiösa friskolor då dessa med hjälp av skolpengsystemet drar resurser från de kommunala skolorna och ökar segregeringen. Vänsterpartiet vill motverka segregationen inom skolan vilket görs bäst genom att erbjuda ett flexibelt och kommunalt alternativ med hög kvalitet där alla kan mötas oavsett kön, funktionshinder, religiös, socioekonomisk eller utländsk bakgrund. Elevdemokrati och elevers inflytande över skolans utveckling måste bli reellt. Alla former av diskriminering och trakasserier ska aktivt bekämpas.

Vi behöver fritidsgårdar med längre öppettider i kommunen och vi behöver fler fältassistenter som kan arbeta med ungdomarna i deras verklighet för att fånga upp problemen tidigt och stötta och hjälpa ungdomar med problem. Vi behöver skapa fler naturliga mötesplatser för våra unga. Hus1 har varit ett viktigt bidrag till behovet av en mötesplats för våra ungdomar i Järfälla. Detta ska vi fortsatta utveckla. Vi stödjer en fortsatt utveckling av Ungdomsrådet.

Ungdomars alkohol- och drogkonsumtion ökar oroväckande och går allt längre ner i åldrarna. Kraftfulla insatser måste sättas in i skola och ungdomsverksamheten för att ändra attityder och inställning till alkohol och droger.

Kultur och Fritid för alla generationer

Vänsterpartiet ser kulturen som en befriande kraft som ger människor möjlighet att uttrycka tankar och känslor och i förlängningen också att använda sin grundlagsfästa yttrandefrihet. Vi vill föra en kulturpolitik som leder till att fler människor deltar i fler former av kultur. Allra främst vill vi satsa på barn och ungdomar – de åldersgrupper där samhället dessutom via skola och förskola verkligen når alla med sina satsningar. Skolan bör ta in kulturen i sitt ordinarie arbete, i alla olika ämnen på schemat. Lärare ska kunna ta hjälp av kulturskolan, utbildade skolbibliotekarier, kulturpedagoger och kulturkonsulenter. Vänsterpartiet anser att Järfälla Kulturs verksamhet, där både Kulturskolan och kulturkontorets verksamhet ingår bör bejakas och stärkas.

Kommunen måste aktivt stödja Järfälla rika föreningsliv. Det kan ske dels genom att ge rimliga ekonomiska förutsättningar och genom att förbättra dialogen med föreningslivet. Idrottsrörelsen bedriver ett viktigt arbete bland barn och ungdomar. Det är viktigt att flickor och pojkar ges lika förutsättningar att bedriva idrott. Kommunen kan, genom att utforma bidragsystemen, se till att jämlika villkor råder. Vi vill att varje kommundel skall ha en konstgräsplan för fotboll. Allvädersbanor för friidrott bör anläggas på Bolindervallen. I planeringen av Barkarbystaden vill vi att ett idrottsområde skapas.

Vänsterpartiet anser att skolbiblioteken bör skrivas in i kommunens verksamhetsplaner. De ska ges möjlighet att fungera så att de stimulerar till läsning även utanför skolundervisningen. Men skolbibliotek är inte bara en viktig läsfrämjande institution, utan ett nav i hela den pedagogiska verksamheten i skolan. Även förskolan bör ha bibliotek. Vi vill värna och utveckla folkbiblioteken och stoppa nedläggningen av filialer. Det är också viktigt att uppmuntra fler arbetsplatsbibliotek, en chans att nå ut till dem som sällan besöker bibliotek.

Ett Järfälla i ekologisk balans

Det är alla vårt ansvar att ta tag i miljöproblemen idag. Vi måste möta dagens människor behov utan att begränsa framtida generationers behov. Politiska instanser spelar i detta sammanhang en central roll för att ta itu med många av de strukturella miljöfrågorna. Politiken kan inte bara vara inriktad på att skapa en kortsiktig materiell tillväxt, vi måste kunna fatta långsiktiga beslut om miljö- och fördelningspolitik som för oss mot ett mer uthålligt samhälle.

De i kommunen befintliga skyddade natur- och kulturmiljöerna måste värnas för framtiden.

En satsning på kollektivtrafiken är det långsiktigt enda hållbara. Trafikfrågorna ska styras av olika miljömål. En inriktning som kombinerar satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik med skyddsåtgärder skulle dämpa vägtrafiken, minska externa miljöeffekter och främja utvecklingen mot ett miljöanpassat transportsystem.

Att gå och cykla är bland de farligaste sätten att transportera sig – och samtidigt de mest miljövänliga. 30 procent av dödsolyckorna sker på det kommunala vägnätet. Vänsterpartiet vill göra cykel- och gångtrafiken säkrare genom sänkta hastigheter för biltrafik, fler 30-zoner i tätort och prioritering av gående och cyklister vid trafikplanering. För att minska den tunga genomfartstrafiken från bl a. Dahls, Arla och ICA-lagret i Kallhäll måste en norrgående påfart och en södergående avfart till E18 byggas vid Kallhälls trafikplats.

Kommunens ekonomi

Järfälla ska ha en god och stabil budget i balans. Det bör finnas en viss buffert för att kunna hantera oförutsedda händelser. Därför anser vi inte att en skattesänkning är möjlig om vi ska kunna bevara en bra standard inom angelägna verksamhetsområden som skola, vård och omsorg, kultur och fritid.
Till skillnad från de flesta andra partier gör vi bedömningen att tillväxten i samhället, ökade inkomster mm möjliggör att den offentliga och skattefinansierade verksamheten ska kunna öka sin andel. Det är inte rimligt att all tillväxt i ekonomin ska användas till privat konsumtion medan viktiga områden som sjukvård, omsorg och utbildning ska minska sin andel av ekonomin. Om de ekonomiska resurserna inte är tillräckliga för att utveckla välfärden är vi inte främmande för att höja skatten för att garantera Järfällas innevånare en bra och rättvist fördelad vård, omsorg, utbildning, kultur och fritid.

 Järfälla 2006-11-06

 Bo Leinerdal
Gruppledare för Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk