• Hem
  • Lokalpolitiskt ...
sida

Lokalpolitiskt program

Gå till avsnitt
Järfälla behöver restaureras!
Barn- och unga
Skola, förskola och fritidshem för alla
Ett gymnasium att växa i
En rik och skapande fritid
Biblioteken – Järfällas vardagsrum
Ett tryggt Järfälla för alla
Att åldras tryggt och med värdighet
Rätt till delaktighet och goda levnadsvillkor
Vikten av ett arbete och tryggt arbetsliv
Kommunen – en arbetsgivare i framkant
Ett värdigt flyktingmottagande
Behåll och utveckla Jakobsbergs sjukhus!
Ta klimatkrisen på allvar!
En trygg och välplanerad kommun
Trygga och varierande bostäder i alla kommundelar
Järfälla ska ha en god och stabil ekonomi i balans

En politik för ett jämlikt, grönt och tryggt Järfälla.

Järfälla är en fantastisk kommun att bo och leva i. Vi har grönområden, nära till Mälarens vatten och fina parker i våra boendemiljöer. Närheten till Stockholm ger tillgång till storstadens puls.

Men det finns saker som kan och behöver bli bättre i Järfälla. Det kan handla om rätten till ett meningsfullt arbete, känslan av att vara en del av samhället och leva ett värdigt liv, eller att få gå i en skola som prioriterar barn framför besparingar och välfärdskapitalister. Detta är inget självklart idag i Järfälla utan beror på faktorer som klassbakgrund, kön och etnisk tillhörighet. Ett jämlikt samhälle som tar till vara alla människors förmågor och kraft är också ett tryggt samhälle. Fattigdom, exkludering, segregation och klassamhälle kan bara leverera otrygghet.

De nedskärningar och besparingskrav som pågått inom vår gemensamma sektor under flera år måste få ett slut. Vår välfärd, utbildning, omsorg, kultur och fritid måste få kosta. Det är hög tid att byta politisk passivitet mot en aktiv, demokratisk styrning av vår kommun. Utmaningen är att utveckla Järfälla till en plats som präglas av medmänsklighet, trygghet och jämlikhet. I Järfälla tar vi tillvara alla människors vilja till ett bra liv och utveckling. Det samhälle som vi strävar mot är grundat i en trygghet som vi skapar tillsammans. Kommunen och dess verksamheter är ett medel för att uppnå detta. Vi är ett parti som bekämpar privatisering, för vi tror på det gemensamma.

Klimatkrisen ställer nya krav på hur vi organiserar samhället. Allas vår framtid är hotad. Det är möjligt att bromsa klimatkrisen genom ett offensivt arbete för ett hållbart samhälle. Järfälla ska förstärka arbetet med att bekämpa klimatkrisen och bidra till att nå Parisavtalet om en global temperaturhöjning på max 1,5 grader.

Järfälla behöver restaureras!

Tidigare var Järfälla en föregångskommun.
Andra kommuner vallfärdade hit för att studera vår skola, förskola, sociala verksamheter, kultur och fritid. På några decennier har Järfälla istället backat in i kommunernas bottenliga på de flesta områdena med de lägsta satsningarna per kommuninvånare. Det senaste är att vi tappar i Lärarförbundets skolranking. Järfälla hamnar på plats 275 av 290. Endast 15 kommuner rankas lägre! Arbetsmiljön har försämrats, privatisering och marknadiseringen av vår gemensamma välfärd spär på kostnaderna och har lett till ineffektivitet och resursslöseri. En annan färdriktning är möjlig.

Vi vill forma en ny färdriktning tillsammans med andra progressiva krafter inom politik och civilsamhälle.
Vi bekämpar alla former av främlingsfientlighet och rasism i vårt samhälle.
Vänsterpartiet utesluter allt samarbete med främlingsfientliga krafter och partier.
Med utgångspunkt att utveckla ett jämlikt, grönt och tryggt Järfälla lägger vi fram vårt vänsteralternativ i valet 2022.

Barn och unga.

Vänsterpartiets politik syftar till att skapa en likvärdig förskola och skola där alla barn och elever får det stöd och de förutsättningar de behöver för att kunna utvecklas. Skolan och barnomsorgen ska vara demokratiskt styrd, gemensamt finansierad och med full insyn. Varje kommunal skola ska vara så bra att valet av den närmsta skolan blir självklart.

Skola, förskola och fritidshem för alla.

För att omedelbart påbörja förändringen av skolan måste resurserna till Järfällas skolor nu generellt ökas. Det ska möjliggöra att fler behöriga lärare och övrig personal kan anställas. En viktig del i att kunna erbjuda barn i vår kommun bästa möjliga förskola är att skapa rätt förutsättningar för små barngrupper och hög personaltäthet. Järfällas barngruppsstorlekar ligger en bra bit över Skolverkets rekommendationer och genomsnittet i regionen. För att komma till rätta med detta behövs långsiktiga satsningar. Mindre barngrupper och god personalförsörjning är nödvändiga förutsättningar för att kunna bedriva ett gott arbete där språkutveckling och lärande är i fokus.

Vi ser även att modersmålsundervisningen ska tillgodoses då modersmålet har stor betydelse för barns språk- och tankeutveckling.

Barnens tillgång till fria lekytor är viktiga för barnens utveckling. Vi vill att vid planeringen av förskolorna ska Boverkets rekommendation om 40 kvadratmeter lekyta per barn vara norm.

Vi vill förändra sättet pengarna fördelas till skolan. Det nuvarande skolpengsystemet gör att Järfällabornas skattepengar finansierar de privata vinstdrivna skolorna som använder en del av skattepengarna till vinstuttag. Exempelvis fick Internationella Engelska skolans ägare 2019 46,5 miljoner kronor i utdelning. Det är medel som istället borde användas till fler vuxna i skolan! Vi vill ersätta skolpengen med ett resursfördelningssystem som gör att varje skattekrona används för barnens utbildning och inte till utdelning i privata utbildningsföretag.

För att få en jämlik skola måste de skolor som har störst behov få extra ekonomiska resurser. Därför vill vi öka det så kallade socioekonomiska stödet. Vi vill också ta ett första kliv mot att avskaffa den otidsenliga ordning som innebär att kommunen tar betalt för personalens arbete genom att debitera för maten när pedagoger utför arbetsmomentet pedagogiska måltider.

Skolhälsovården drabbas hårt av besparingar. Detta drabbar barn och unga då de förlorar det stöd och den trygghet de har rätt till. Allt fler unga mår allt sämre. Vi vill sätta barnets utveckling och trygghet i fokus och det gör vi genom att se till att vuxna med rätt kompetens finns i skolmiljön för att ge barn rätt stöd.

För att uppmuntra och stärka barn och ungas kulturutövning är Järfällas kulturskola en viktig del. Kulturskolan är avgörande för att säkerställa att barn och unga har likvärdig tillgång till kulturutövning.

Ett gymnasium att växa i.

I det livslånga lärandet är vårt kommunala gymnasium en viktig del. Flytten av de högskoleförberedande programmen och annan verksamhet till nya Bas Barkarby kan vara en del i att öka gymnasiets attraktivitet. Ambitionen att utveckla Bas Barkarby till en plats för utbildning, kultur, idrott och näringsliv måste fullföljas. Det innebär att undersöka möjligheter för etablering av yrkeshögskolor och högre utbildning/forskning inom främst hållbarhetssektorn. Huset ska vara en plats där verksamheter kompletterar varandra och samverkar i en kreativ miljö, och inte bara ännu en marknad för privata utbildningsaktörer. För vårt kommunala gymnasium är det viktigt att det ges arbetsro och förutsättningar att utvecklas och växa.

Järfälla gymnasium ska, liksom övriga skolor i kommunen, ges de resurser som behövs för att bedriva en bra utbildning och utveckla lärandet. Men vi saknar idag instrument och rådighet över gymnasiepengen eftersom den styrs av kommunförbundet Storstockholm. Modellen tar ej hänsyn till kommunernas olika förutsättningar avseende elevsammansättning, lokalkostnader, behov och skyldigheter enligt lagstiftningen. Därför vill vi förändra modellen så att den möjliggör lokala satsningar på vårt gymnasium.

En rik och skapande fritid.

I Järfälla ska barn och unga, utöver en förskola och skola med högsta kvalitet, ha god tillgång till en rik och skapande fritid. Stödet till kommunens idrotts- och kulturföreningar måste förstärkas. Det är viktigt att resurserna stödjer de barn och unga som har sämre ekonomiska förutsättningar. Därför vill vi förändra den införda fördelningsmodellen ”fritidscheck”, som ges som ett individuellt bidrag till varje ungdom mellan 7–19 år. Det betyder samma ekonomiska stöd till den välbeställda ungdomen som till den fattiga. Ett rättvist och transparent föreningsstöd måste snabbutredas tillsammans med föreningslivet. Kommunens stöd till föreningslivet ska medverka till att alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till bra aktiviteter på sin fritid. Det kan vara lägre medlemsavgifter, materialinköp med mera.

Genom en stor satsning på barn och unga i vår kommun minskar vi risken för att de ska dras in i kriminella miljöer. En viktig förutsättning är samverkan mellan föreningsliv, socialförvaltningen, skola, kommunens bostadsbolag Järfällahus och andra aktörer. Vi vill ge ekonomiska förutsättningar för att kraftsamla i program för att motverka att ungdomar dras in i kriminalitet. Civilsamhället i form av ideella föreningar måste ges bra villkor för att engagera och erbjuda goda aktiviteter för våra barn och unga. Det behövs en generös inställning till exempelvis Unga Örnas verksamhet vid Sångvägen, liksom till ryttarföreningen och andra ideella krafter som bidrar till att Järfälla blir en bra och trygg plats att leva på. Föräldravandringar måste stödjas av kommunen genom samordning av vandringarna och de som genomförs i föreningsregi stöttas ekonomiskt.

Ungdomar behöver trygga platser att vara på. En fritidsgård där ungdomar kan träffas och själva utforma innehållet i verksamheten är en sådan viktig plats. Därför måste det i varje kommundel finnas en öppen tillgänglig fritidsgård. En fritidsgård i centrala Jakobsberg måste skyndsamt öppnas. Lika viktigt är att ungdomarna på Söderhöjden/Tallbohov har en fritidsgård i närområdet. Planering för fritidsgård i Barkarbystaden måste påbörjas. På Söderhöjden finns Huset på höjden – en viktig mötesplats som bör ges förutsättningar för generösa öppettider. Likaså bedriver Folkets Hus i Kallhäll en viktig verksamhet som kommunen ekonomiskt bör stödja. De bidrar med samlingslokaler för föreningslivet och ett utbud av bio och andra kulturaktiviteter som är viktigt för ett bra liv i vår kommun.

Järfällas vardagsrum

Biblioteken är ett viktigt ”vardagsrum” för alla i Järfälla. I varje kommundel ska finnas ett folkbibliotek med generösa öppettider. De besparingar som genomförts vill vi återställa och öka anslagen så att öppettiderna kan utökas. Medel för inköp av böcker och övrig media behöver öka för att möta den mer kostsamma utlåningen av e-böcker. Det efterlängtade biblioteket i Barkarbystaden som öppnas i Bas Barkarby riskerar att vid kommundelens expansion bli för trångt. Därför behövs beredskap för att utöka ytorna för behoven hos en växande befolkning.

Ett tryggt Järfälla för alla.

I Järfälla upplever alltför många otrygghet. Oavsett om det handlar om organiserad brottslighet, otrygga anställningar eller boendesituationer, rädsla för våld i relationen, eller bristande tillit till samhällsfunktioner som sjukvården eller socialtjänsten, så måste politiken se folk i ögonen när de uttrycker sin oro inför framtiden. Kommuninvånarnas bristande tillit är ett misslyckande av politiken och ekonomin och vi måste göra allt vi kan för att alla ska känna sig trygga i vårt samhälle. Ordningsvakter och väktare kan fylla en funktion på rätt plats, i rätt sammanhang, men ersätter inte poliser. Istället för att bygga ut en kommunal ordningsmakt behövs resurserna för förebyggande insatser.

Insatser som buskklippning och belysning för att skapa trygga utemiljöer är viktigt, men den största insats vi kan göra för våra ungdomar är att ge dem lärare och socialsekreterare som har resurser och kollegor för att klara av att kliva in när ett barn far illa. Jobb med goda arbetsvillkor är också centralt för att ungdomar ska hållas borta från den illegala ekonomin.

Järfälla ska stå upp för mänskliga rättigheter, öppenhet och respekt. Det är centrala värden i en demokrati som ständigt måste upprätthållas och försvaras. När högerextrema och nationalistiska vindar blåser ska vi visa på ett medmänskligt och solidariskt alternativ. Vi behöver bryta segregationen och öka tryggheten i hela Järfälla. Ett Järfälla som håller ihop är ett tryggt Järfälla.

Mäns våld mot kvinnor är det grövsta uttrycket för den ojämlika ordningen mellan könen. Kommunen måste ha hög kompetens för att i tid upptäcka och åtgärda vid misstanke om våld i nära relationer i synnerhet då det gäller barn och kvinnor. Tillgången till skyddat boende måste säkras i samarbete med närliggande kommuner vilket ställer krav på att öka boenden i vår kommun. De bägge kvinnojourerna i Järfälla behöver ökat stöd och det ska vara långsiktigt. Viktigt är också att tillgången till hyresrätter är god så att kvinnor som vill lämna destruktiva förhållanden har en plats att bygga ett nytt liv på.

Att åldras tryggt och med värdighet.

Äldreomsorgen ska sätta den äldres behov i fokus. Omsorg ska ges med värdighet för den enskilde, och personalen ska få den tid och de resurser som krävs för att göra ett bra jobb. Det ska vara tryggt att åldras i Järfälla och tillsammans skapar vi en äldreomsorg i världsklass.

För personal inom hemtjänst och på särskilt boende måste lönerna höjas. Arbetsmiljön och schemaläggning måste förbättras vilket genomförs enklast genom ökat inflytande för personalen över sin egen arbetsplats. Vi vill att en enhet inom vård och omsorg genomför arbetstidsförkortning för de vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor som arbetar i kommunens verksamheter. Det långsiktiga målet är sex timmars arbetsdag. För hemtjänstpersonalen ska transporttid – oavsett om transporten sker med gång, cykel eller bil – räknas in i arbetstiden. Detta ska gälla oavsett om verksamheten utförs i kommunal eller privat regi. Vid upphandling av utförare i privat regi ska krav ställas på att utföraren ska tillhandahålla arbetskläder och fordon.

För att möjliggöra att bo kvar hemma då ålderskrämporna tilltar spelar en väl fungerande hemtjänst en viktig roll. Vi vill öka resurserna för att möjliggöra en hemtjänst där den äldres omsorg och service i så hög grad som möjligt utförs av samma personal. Den förändring som Alliansen och SD genomfört genom att dela upp hemtjänsten mellan omvårdnad och service motverkar den helhetssyn som måste prägla äldreomsorgen. Att dessutom chockhöja taxan för serviceinsatsen är djupt orättfärdigt och sänder signalen att i Järfälla ska det kosta att bli gammal. Vi vill återställa taxan och återgå till att följa det så kallade OPI-indexet.

Att få hjälp i tid med serviceinsatser sparar pengar för kommunen på sikt och möjliggör livskvalitet för den enskilde. För den som är beroende av serviceinsatser kan dessa utgöra viktiga inslag i vardagen. Maten är ett exempel på detta. I nuläget är matlådorna som levereras för dyra. Vi föreslår därför att lunch- och middagslåda ska erbjudas till rabatterat pris vid risk för undernäring. Möjlighet ska finnas att även fortsättningsvis handla i affär och inte enbart på nätet.

Vi vill se ett biståndsbedömt trygghetsboende i Jakobsberg. Under 2022 startas Seniorträffen i Viksjö i samarbete med en kommunanställd aktivitetssamordnare. Det redan projekterade äldreboendet i Viksjö och de planerade renoveringarna av äldreboendena Linden och Eken ska genomföras.

För att motverka undernäring bland äldre föreslår vi att en multiprofessionell arbetsgrupp/funktion med personal från kommun och region skapas.

Äldreomsorgen ska drivas i antingen kommunal regi, i stiftelse- eller kooperativform. Initialt blir det kostnader när kommunen tar tillbaka boenden men i det längre perspektivet tjänar vi på det. Möjligheten att göra privat vinst på äldres omsorgsbehov hör inte hemma i ett välfärdssamhälle.

Rätt till delaktighet och goda levnadsvillkor.

Järfälla ska vara en bra kommun att leva och bo i för alla invånare oavsett funktionsnivå. Därför behöver LSS-området prioriteras såväl vad gäller särskilda boenden som personlig assistans. Även hemtjänst, daglig verksamhet och arbetsmarknad är områden som måste prioriteras. Deltagare inom daglig verksamhet ska ha ersättning för att nå en nivå så att deltagarna inte riskerar att förlora ekonomiskt på sitt deltagande. Vi vill också underlätta etableringen av sociala företag inom exempelvis återbruk. Delaktighet innebär att det offentliga rummet ska vara öppet och tillgängligt för alla.

Vikten av ett arbete och tryggt arbetsliv.

De ekonomiska och sociala klyftorna i Järfälla utgör hinder för människors frihet och livsvillkor. En grundläggande del för att minska klyftorna är att bekämpa arbetslösheten. Att ha ett arbete att gå till och en trygg försörjning innebär för individen en större frihet att välja sitt boende, ha en rik fritid liksom att kunna lämna skadliga relationer. Minskad arbetslöshet ger tryggare vuxna vilket också avspeglar sig i barn och ungas framtidstro och känsla av delaktighet. Kommunen har en viktig roll genom välfärdsjobb, extratjänster och andra jobbaktiviteter. Under mandatperioden har OSA-anställningar (Offentligt Skyddat Arbete) varit under hot. Vår uppfattning är att det finns ett behov av fler tjänster i denna anställningsform och vi ser fler områden inom vilka OSA-tjänster skulle vara en stor tillgång. Men varje insats måste följas upp så att det leder till egen försörjning. Arbetsmarknadsenheten måste ges tydliga målsättningar och resurser för verksamheten. För att säkra ungas delaktighet och framtidstro behövs en tydlig första väg in på arbetsmarknaden, därför satsar vi på sommarjobben. Vi vill återinföra sommarjobbsgarantin. Bra tillgång till och hög kvalitet i Komvux är viktig förutsättning för ett modernt arbetsliv.

Goda arbetsvillkor ska prägla kommunens verksamheter i egen regi såväl som upphandlade verksamheter, entreprenader och olika samarbeten. Det kräver att vi stärker upp kontroll och uppföljning av arbetsmiljö och riskmiljöer, men även att vi kontinuerligt ser till att kollektivavtal finns och efterlevs. I Järfälla ska varje arbetstagare helt enkelt vara trygg på jobbet.

En arbetsgivare i framkant.

Järfälla kommun är en stor arbetsgivare. Tusentals personer arbetar idag inom kommunens olika verksamheter. Expansionen och befolkningsutvecklingen gör att rekrytering och kompetensförsörjning är den stora framtidsfrågan för välfärden. Satsningar på kompetensutveckling och personal är nyckeln till framtidens starka välfärd. Det är därför självklart att kommunens budgetar måste kompensera för pris- och löneökningar. Om det ej sker måste besparingar genomföras som i första hand drabbar personalen i form av nedskärningar, det vill säga de måste springa fortare.

Under pandemin har många sårbarheter i våra verksamheter blottats och medarbetarna ute i verksamheterna har ofta stått i första ledet. De har levererat oumbärlig service till medborgarna samtidigt som brister i arbetsmiljön uppdagats på flera håll. Av detta bör vi som organisation ta lärdom för att stå väl rustade inför framtiden. Ingen medarbetare ska behöva undra om det kommer att finnas personlig skyddsutrustning att tillgå eller inte, om någon insjuknar, i en verksamhet som bygger på personliga möten. Alla medarbetare har rätt att känna sig trygga i att de har fått fullgod utbildning under arbetstid i de rutiner som finns för att säkerställa deras såväl som medborgarnas säkerhet.

Inom många kvinnodominerade yrken i välfärden är det idag alltför vanligt att anställda arbetar ofrivillig deltid. Vi vill stärka rätten till heltid för att möjliggöra för fler att gå upp i tid. Det är ett viktigt steg mot en mer jämställd arbetsmarknad och ett samhälle där det inte finns systematiska ojämlikheter i makt, ekonomi och livsvillkor mellan kvinnor och män. Vi vill aktualisera arbetstidsförkortning som en viktig reform inom arbetslivet. För att minska stress och ohälsa vill vi påbörja vägen till sex timmars arbetsdag genom att vård och omsorg förkortar arbetstiden. Lika viktigt är att ha en fast tillsvidareanställning. Vi vill undanröja otrygga anställningar som tim-, visstids-, projekt- och behovsanställningar. Vid anlitandet av privata utförare inom kommunen ska trygga anställningar vara ett krav. En viktig del i uppdraget att vara en god arbetsgivare är att ge anställda möjlighet till kompetensutveckling. Genom att investera i personalen, kommunens viktigaste resurs, kan vi både utveckla verksamheten och bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Vi vill återskapa den kompetensfond som alliansen tagit bort och årligen tillföra medel för personalens kompetensutveckling.

Ett värdigt flyktingmottagande.

Järfälla välkomnar människor som tvingats fly sina hemländer undan krig och förtryck. De ska tas emot med respekt och erbjudas möjligheter att etablera sig i det svenska samhället. Kommunens flyktingmottagande ska ges goda resurser för sin uppgift. Asylsökande ska ges möjlighet till svenskundervisning och samhällsorientering. Bostäder måste finnas och SFI-undervisningen ska hålla en hög nivå. Att komma ut i arbetslivet är den bästa vägen för att snabbt etablera sig i samhället.

Behåll och utveckla Jakobsbergs sjukhus!

Att få vård och omsorg i sin närmiljö är viktigt, särskilt för barn, funktionsnedsatta och äldre. Region Stockholm är huvudman för vården men avsäger sig ansvaret genom att privatisera och sälja ut sjukhus i vår region. Planerna på att privatisera och sälja Jakobsbergs sjukhus måste stoppas! Istället ska dagens verksamheter utvecklas och en satsning på åldrandets sjukdomar bli en naturlig framtida inriktning. Det planerade sjukhuset i Veddesta ska drivas av regionen och ingå i en vårdkedja som utgår ifrån människors behov och inte privata vårdintressen. Exempelvis behövs en närakut i vår del av regionen.

Vi vill satsa på ett sammanhållet, offentligt Järfälla sjukhus, beläget i två hus som utvecklar hälso- och sjukvården.

Ta klimatkrisen på allvar!

Allas vår framtid är hotad. Ökande växthusgaser skapar uppvärmning som ökar torka, stormar, bränder och översvämningar och jordskred. Många platser på jorden, ofta där människor redan är hårt drabbade, blir obeboeliga. I Sverige har medeltemperaturen, enligt SMHI, redan ökat med 1,7 grader. FN:s klimatpanels rapport från april 2022 visar att globalt överskrids 1,5 grader, som var Parisavtalet mål, om åtta år om vi fortsätter släppa ut växthusgaser som idag.

Allt för länge har klimatfrågan och åtgärder för att styra in på en hållbar bana skjutits på framtiden av fossilbränslekapitalister och så kallade ”gröna” kapitalister som har manipulerat diskussionen i årtionden för egen vinning. Socialismen är lösningen på kapitalismens ekologiska katastrof.

Nu har vi nått en punkt där det inte längre är möjligt att knuffa det växande problemet framför oss. Vi är skyldiga dem som är barn och unga idag, och kommande generationer, att göra vad vi kan för att ta vår del av ansvaret för att ställa om till ett långsiktigt hållbart Järfälla. Klimatfrågan är avgörande för framtiden och i den ryms alla andra frågor också.

Sedan 2017 har Järfälla haft en koldioxidbudget som anger vilka utsläppsminskningar som krävs av oss för att komma i linje med Parisavtalet. Redan när den skrevs för fem år sedan konstaterades att 1,5-gradersmålet inte längre var ett rimligt åtagande. I kommunens aktuella förslag till miljöplan för åren 2022–2030 har koldioxidbudgetens allvarliga budskap nu omsatts till kommunala mål. Utsläppen av växthusgaser i Järfälla som geografiskt område föreslås minska med minst 15% per år. Vi välkomnar denna ambitionshöjning, men i och med att utsläppsminskningen hittills inte varit tillräcklig behöver vi snarare minska med uppåt 20% per år. Vi inser att det kräver ekonomiska resurser.

Bland det viktigaste kommunen kan göra för klimatet är att underlätta för alla Järfällabor att få ihop vardagen på ett klimatsmart sätt. Här är stadsplaneringen en nyckel. Det bor över 80 000 människor i det Järfälla som finns idag, med en infrastruktur som tyvärr alltför ofta utgår helt från bilen som norm. Nu behövs en förskjutning till att se kollektivtrafik och cykel som framtida sätt att transportera sig. Vi vill se en ambitionsfördubbling gällande cykel- och gånginfrastruktur. Att betala avgifter för att säkert parkera sin cykel motverkar den nödvändiga omställningen, det ska vara gratis. Detta är även feministiska åtgärder då kvinnor oftare reser med kollektivtrafiken, går och cyklar än män.

Vi måste underlätta för Järfällabor som vill göra klimatvänliga val och lyfta fram möjligheter, samtidigt som vi skapar en tryggare och trevligare trafikmiljö för alla. Den här frågan är extra känslig och viktig i samband med infrastrukturen till och från skolor. Vi kan inte ha en ordning där föräldrar inte vågar låta sina barn gå eller cykla till skolan, och i stället känner sig tvungna att köra dem.

En stor utmaning ligger i att minska de utsläpp som sker inom Järfällas geografiska område, en ännu större i att minska utsläpp från det vi i Järfälla konsumerar av det som produceras utomlands. Det finns även mycket att göra för att trappa upp klimatarbetet inom kommunens verksamheter.

Samtliga lämpliga tak i kommunens bestånd bör förses med solceller och det bör så långt möjligt byggas med hållbara material som exempelvis trä. Samma uppdrag får Järfällahus  gällande allmännyttans fastigheter.

Järfälla får idag hantera många rester från forna tiders synder, till exempel gällande markföroreningar. Det gäller att se till Järfälla inte skapar några nya. Kommunens arbete med att minimera spridning av mikroplaster, från exempelvis konstgräsplaner, måste fortsätta och trappas upp. I takt med klimatkrisen förvärras artutrotningen såväl globalt som lokalt. Våra naturreservat är en resurs och likaså den handlingsplan för biologisk mångfald som genomförs. Naturvårdarnas arbete måste synliggöras bättre och vi vill utreda ytterligare naturreservatbildningar inom områdena Ängsjö, Häradsallmänningen, Häradsallmänningen södra och Hästa klack.

Tillgängligheten till våra friluftsområden och naturreservat ska ökas med hjälp av kollektivtrafik.

En trygg och välplanerad kommun.

Järfälla kommun ska verka för innovation och en hållbar stadsmiljö med människan i centrum. Här bör perspektiv som inkluderande feministisk stadsplanering lyftas fram för att främja en rättvis stadsmiljö med demokratiska strukturer där samtliga kommuninvånare erbjuds en hög livskvalitet. Inom begreppet feministisk stadsplanering ryms bland annat att prioritera trygg och säker cykelinfrastruktur i anslutning till kollektivtrafik, förskola och arbetsplatser såväl som gångstråk och trottoarer breda nog för barnvagnar, rullstolar och andra hjälpmedel. Det kan också handla om att tillse att det finns fungerande belysning i parker och längs gångstråk, att prioritera snöröjning av gång- och cykelbanor och se till att det finns tillgängliga och välskötta offentliga toaletter och skötrum. Vi vill öka tillgängligheten i kommunens parker och naturområden, inrätta sommargågator och pop up-parker i fler delar av kommunen.

Ett annat perspektiv på planering värt att lyfta menar vi är universell utformning. Universell utformning definieras i FN:s funktionsrättskonvention och innebär att bygga, beställa och utföra “rätt från början”. Järfälla ska vara en kommun tillgänglig för så många som möjligt från början utan behov av att göra större anpassningar i efterhand.

Trygga och varierande bostäder i alla kommundelar.

Vi vill att Järfälla ska växa hållbart under den kommande mandatperioden. Att bygga kollektivtrafiknära är helt centralt för att Järfälla och Stockholmsregionen ska kunna växa samtidigt som vi minskar vårt klimatavtryck. Vi eftersträvar levande och blandade miljöer där varje stads- eller kommundel erbjuder det mesta vi behöver i våra liv. Utarmningen av Jakobsbergs centrum med nedlagda butiker måste hejdas. Det privata fastighetsbolaget Citycon har misslyckats med att skapa ett levande centrum och kommunen bör överväga att på sikt, i någon form, överta ägandet.

Grönområden är viktiga i boendemiljön. Det skapar nödvändiga rekreationsytor och bidrar till den viktiga biologiska mångfalden. Därför måste grönområdena värnas vid nybyggnation. Istället för att bygga igen grönområden vill vi främst bygga på redan hårdgjord mark, det vill säga ytor som är asfalterade, stenlagda eller grusade. En detaljerad plan ska upprättas där eventuellt byggande på grönområden specificeras och övriga gröna områden skyddas genom reservat. Vi vill bygga på ytor som andra verksamheter lämnar eller som nu används för bilar.

För att främja områden med mångfald och minska segregationen måste vi bygga med blandade upplåtelseformer så att människor i olika livsfaser och med olika behov kan bo och trivas tillsammans. Unga som vill flytta hemifrån, nyanlända, barnfamiljer som behöver en ny bostad på grund av separation, hushåll i behov av anpassad bostad samt äldre och/eller personer med funktionsnedsättning har idag svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Det behövs en särskild satsning på hyresrätter. Ett sätt är att upplåta mark med tomträtt. Fler hyresrätter med rimliga hyror är avgörande för att bygga bort bostadsbristen och trångboddheten. Fler hyresbostäder med överkomliga hyror behövs för att ge fler en möjlighet att ta ett första steg in i eget boende liksom att kunna flytta vid behov.

Byggsektorn är dessutom en bransch som har stor potential att minska sina klimatavtryck. För att främja en sådan utveckling måste kommunen vid markanvisningar med mera införa krav på att minska klimatutsläppen vid nybyggnation, inte endast i de färdiga bostäderna utan även i varje del av byggfaserna.

Det kommunala bostadsbolaget Järfällahus är vårt redskap för att kunna utveckla en bostadspolitik med hyresrätt. Vi vill ha ett starkt bolag som har förmåga att bygga och förvalta bostäder utifrån kommuninvånarnas krav. Därför skall kommunens ägardirektiv till Järfällahus förändras så att en offensiv social bostadspolitik möjliggörs. Järfällahus hyresrätter ska inte ombildas till bostadsrätter.

Järfälla ska ha en god och stabil ekonomi i balans.

Järfälla är en av landets snabbast växande kommuner. Det innebär ekonomiska utmaningar. Kommunens tillgång i egenägd mark utgör en ekonomisk styrka. Det gör att vi med råge har uppfyllt, och kommer framöver att uppfylla, det lagstadgade balanskravet. En förutsättning för att kommunens expansion ska vara ekonomiskt hållbar är att människor väljer att flytta till Järfälla. För att vara attraktiv som kommun är en avgörande faktor att vi kan erbjuda en väl fungerande och utbyggd skola, omsorg och kultur, det vill säga en gemensam välfärd för alla. Det innebär att satsningar på en utbyggd välfärd också ska ses som investeringar i det växande Järfälla.

Det viktigaste för att stärka Järfällas ekonomi är att fler kommer i arbete. Då ökar skatteintäkterna vilket ger möjlighet för de offentliga verksamheterna att öka sin andel av den totala ekonomin. Vänsterpartiet prioriterar att utveckla den gemensamma sektorn. Om de ekonomiska resurserna i kommunens kassa inte räcker för att tillgodose en bra och rättvis vård, omsorg, utbildning, kultur och fritid är vi inte främmande för att höja skatten. Vi väljer hög tillgänglighet och kvalitet på kommunens tjänster före skattesänkningar.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk