• Hem
 • (V)år politik f...
sida

(V)år politik för Järfälla

En förklaring från Vänsterpartiet
Vänsterpartiet i Järfälla fick ett ökat stöd i valet 2014. Vår ambition är att förvalta förtroendet genom att åstadkomma verklig förändring i människors vardag i riktning mot ett samhälle som präglas av solidaritet och omtanke. Där varje människa behövs och är delaktig i samhällsbygget.

Ett Järfälla för alla
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vår vision är ett öppet, demokratiskt och mångkulturellt Järfälla. Där respekten för människors lika värde och möjligheter utesluter varje form av diskriminering. Vi bekämpar alla former av främlingsfientlighet och rasism i vårt samhälle. Vänsterpartiet utesluter allt samarbete med främlingsfientliga krafter och partier. I ett Järfälla för alla bedrivs ett aktivt integrations- och antidiskrimineringsarbete och där finns öppna och demokratiska mötesplatser.

En viktig förutsättning för ett bra liv är allas rätt till ett arbete och att kommunen erbjuder en generell och solidariskt finansierad välfärd utan vinstintressen. Vi vill skapa ett Järfälla där vi håller ihop. Ett Järfälla där vi utvecklar vår kommun med framtidstro. Ett Järfälla där stadsmiljö och service är utformade för alla. I Järfälla skall normbrytande funktionalitet inte utgöra ett hinder i vardagen. I Järfälla bereder vi hemlösa och utsatta människor plats i samhället.

Ett öppet Järfälla
Det öppna Järfälla välkomnar människor som tvingats fly sina hemländer undan krig och förtryck. De skall tas emot med respekt och snabbt erbjudas möjligheter att genom arbete, praktik och utbildning, etablera sig i det svenska samhället. Kommunens flyktingmottagande skall ges goda resurser för sin uppgift. Bostäder måste finnas och SFI-undervisningen skall hålla en hög nivå.

Vänsterpartiet – konstruktiv vänsteropposition
Järfällas utmaningar möts bäst möts med en konstruktiv vänsterpolitik. Vår roll i Järfälla att vara en aktiv och konstruktiv vänsteropposition.

Vänsterpartiet prioriterar följande samhällsområden:

 • Bekämpa arbetslösheten
  Åtta år av borgerligt styre ledde till att Järfälla hamnade bland de kommuner i länet med högst arbetslöshet. Allvarligast är den höga ungdomsarbetslösheten.

  • En ungdomsgaranti bör införas vilken ska erbjuda varje ungdom arbete, utbildning eller praktik.
  • Genom fler vuxna i skolan, ökad personaltäthet inom förskolan, fler personal inom äldreomsorgen höjs kvaliteten och arbetslösheten minskar.
  • Genom att rikta den offentliga upphandlingen mot lokala och mindre företag kan Järfällas företag stärkas.
  • Krav på kollektivavtal ska ställas vid all offentlig upphandling.
 • Satsa på skolan och förskolan
  • Det kräver ökade resurser för att anställa fler lärare och övrig personal. Lönerna behöver höjas.
  • Resurser för fortbildning på betald arbetstid ska garanteras.
  • Inga fler privatskolor i kommunen.
  • Säkerställ resurser för genuspedagoger.
  • Elevernas inflytande måste stärkas genom att ge elevråden starkare ställning.
  • Alla elever skall erbjudas läxhjälp.
  • Det ska finnas skolkök på varje skola.
  • Inför en köttfri dag i veckan.
  • Alla elever ska ha tillgång till datorer alternativt läsplattor.
  • Genomför planerna på Barkarby collage. Integrera med hög andel kultur, samlingslokaler, bibliotek, restaurang/café.
 • Förbättra äldreomsorgen
  • Stärk egenregi Vård och Omsorg genom att tilldela mer resurser.
  • Inför heltid som rättighet och deltid en möjlighet.
  • Vid kommande lönerevision prioriteras vård- och omsorgspersonalen.
  • Erbjud fortbildning på betald arbetstid. Lägsta nivå ska vara undersköterska.
  • Planera för ytterligare ett äldreboende i kommunen.
  • En utevistelse garanti bör införs.
  • Vid utgången av avtalen med privata äldreboenden skall de återtas i kommunal regi.
  • Ersätt LOV inom hemtjänsten genom att upphandla 5-6 antal utförare.
  • Hemtjänst på eget modersmål skall garanteras.
  • Inför ett ”grundutbud” på omsorg, en nivå som äldre har rätt till utan biståndsbedömning.
  • Stärk brukarinflytandet genom införande av ”äldreombud”.
 • Bygg fler bostäder
  • Bygg 1000 bostäder per år varav minst 500 hyresrätter. Krav på byggherrar om rimliga hyror och klimatsmarta bostäder.
  • JHAB ska bygga 300 hyresrätter per år.
  • Prioritera ungdoms och studentbostäder.
  • Starta lokal bostadsförmedling.
  • Inrätta en bostadsförsörjningsplan som beslutas av KF och avstäms årligen. I den anges kommunens mål för bostadsproduktionen, upplåtelseformer mm.
 • Kultur och fritid
  • Planera för en ny fritidsgård i Jakobsberg.
  • Förstärkt stöd till tjej-/damidrotten.
  • Utöka medieanslaget på biblioteket för finansiera e-boksutlåning.
  • Genomför en kultur- och fritidsatsning på Söderhöjden.
  • Genomför en översyn av föreningslivets villkor och lokalhyror.
  • Inför maxtaxa inom kulturskolan.
  • Bygg ett nytt kultur/kommunhus i centrala Jakobsberg. Det skall innehålla fullgod scen för musik, teater och andra evenemang, liksom bibliotek, restaurang och café.
  • Moderna miljövänliga och energisnåla lokaler för kommunens förvaltningar.
  • Inför ett ekonomiskt stöd till Folkets hus i Kallhäll.
 • Klimat och miljö
  • Kommunen skall visa vägen och ha höga miljöambitioner i all verksamhet och i planeringen av det framtida Järfälla.
  • Utred alternativ plats för gokartbanan så att Järvakilen kan skyddas.
  • Planera för att bygga ut fjärrvärmenätet till de delar av kommunen som ej idag nås.
  • Kommunen och allmännyttan ska uteslutande använda förnybar energi innan år 2020.
  • Solpaneler sätts upp på kommunhuset.
  • Alla nya bostäder ska vara klimatsmarta.
  • Äldre bostäder bör energieffektiviseras
  • Kommunen ska vara aktiv för en bättre kollektivtrafik.
  • Laddningsstolpar för el-bilar ska byggas ut i hela kommunen.
  • Krav på miljövänliga transporter ska ställas på alla av kommunen anlitade entreprenörer.
  • Cykling ska underlättas genom att bygga ut cykelbanor och göra bättre cykelparkeringar.
  • Inför en köttfri dag i veckan på Järfällas förskolor och skolor samt inom vård och omsorg.
  • Kommunen ska öka inköpen av ekologiska och närproducerade livsmedel till sina verksamheter.
  • Minst 25 % av maten ska vara ekologisk (KRAV-märkt) i kommunens skolor, förskolor, äldreomsorg och övriga verksamheter.
  • Fler hushåll ska ges möjlighet att källsortera matavfall.
 • Demokrati
  • Inrätta en demokratiberedning med direktiv att fördjupa den kommunala demokratin.
  • Genomför åtgärder för att öka valdeltagandet i områden med lågt deltagande.
  • Återinför medborgarmotioner.
  • Använd regelbundet webb-rådslag
  • Ett kommunfullmäktigemöte per år i kommundelarna.
 • Ekonomin i Järfälla
  • Järfälla ska ha en god och stabil ekonomi i balans. Det viktigaste för att stärka Järfällas ekonomi är att fler kommer i arbete. För att erbjuda en bra och jämlikt fördelad välfärd kan ekonomin behöva stärkas genom höjd kommunalskatt.

Dela den här sidan:

Kopiera länk