Nyheter

Finansiering av välfärden och ökad jämlikhet viktigast för V i budgetförhandlingen

På årets sista kommunfullmäktigesammanträde fattades bland annat beslut om den kommunala budgeten för 2023.

Budgeten som vi i Vänsterpartiet har förhandlat fram med politiska styret (S och C) är frukten av ett samarbete mellan tre sinsemellan ganska olika partier med delvis olika prioriteringar och olika ideologi. I förhandlingarna har vi fått ge och ta för att komma överens om en budget vi tre partier kan stå bakom och som därmed kunde vinna en majoritet av rösterna i fullmäktige.

Regeringens åtstramningsbudget för kommunerna i kombination med ökande kostnader innebär att 2023 blir ett utmanande år för kommunen. Inriktningen för oss i budgetarbetet har varit att avvärja kraftiga besparingar. Ett viktigt arbete har också varit att utforma inriktningsmål och uppdrag som kommer att bidra till ett förstärkt arbete med inkludering, goda uppväxtvillkor, möjlighet till egenförsörjning, förstärkt demokratisk delaktighet liksom ansvarstagande för klimat och miljö.

För Vänsterpartiet har välfärdens finansiering och en politik för ökad jämlikhet stått högst upp på prioriteringsordningen. Debatten i fullmäktige, på årets sista sammanträde, indikerar att det nu finns ett starkt blocköverskridande engagemang för skola och omsorg vilket bådar gott inför denna nyss påbörjade mandatperiod. Det tycks även finnas samsyn om vikten av ett målinriktat arbete mot mäns våld mot kvinnor och relationsvåld generellt vilket vi välkomnar då ett långsiktigt arbete som sträcker sig över flera mandatperioder är av största vikt för att kunna råda bot på det allvarliga samhällsproblem som detta våld utgör.

Järfälla har nu en budget för år 2023 som Vänsterpartiet varit med och förhandlat. Framåt gäller det att trygga välfärdsverksamheterna genom aktivt politiskt arbete i nämnderna såväl som fullmäktige och att se till att det blir verklighet av ambitionerna om ökad jämlikhet, säger Vänsterpartiets kommunalråd Therese Johansson.
Utifrån vårt gemensamma åtagande att förhindra nedskärningar inom skola och omsorg är det viktigt att nämnderna under det kommande året aktivt arbetar för att trygga verksamheterna.

Inför kommande budgetarbeten är det viktigt att det vid kommunfullmäktigesammanträdet uppvisade gemensamma engagemang för skola, omsorg och kvinnofrid omsätts i nödvändiga resurstillskott.

Dela den här sidan:

Kopiera länk