Nyheter

Vänsterförslag för förbättrat arbete med barnkonsekvensanalyser blir verklighet!

För oss i Vänsterpartiet är arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter högt prioriterat och vi driver ständigt på för att tillgången till rättigheter ska förbättras i praktiken. Barn har inte möjlighet att delta i allmänna val och andra formella beslutsprocesser och generellt sett har de väldigt lite makt i samhället. Därför är barns rätt att bli hörda och beredas möjlighet till inflytande i beslut som påverkar dem är en rättighet som är särskilt viktig att bevaka.

I början av år 2021 motionerade Vänsterpartiet Järfälla ihop med Socialdemokraterna om en kommungemensam modell för barnkonsekvensanalyser. Nu ser det äntligen ut att bli verklighet. En enig Kommunstyrelse beslutade igår kväll, 2022-11-28, att bifalla förvaltningens förslag till kommunövergripande modell för barnkonsekvensanalyser. Nästintill enig var Kommunstyrelsen också i att även bifalla Vänsterpartiets två tilläggsyrkanden:

  • Att förvaltningsövergripande utbildningar ska genomföras för berörda tjänstemän och politiker i syfte att säkerställa en likartad implementering av modellen i alla nämnder
  • Att en utvärdering av modellens tillämpning ska genomföras under 2024

Vi i Vänsterpartiet välkomnar och gläds åt att Järfälla nu tar ett nytt steg i att säkerställa att barnets bästa beaktas i alla ärenden som berör barn. Med våra tilläggsförslag, som även lyfts av våra representanter i Kultur- demokrati- och fritidsnämnden tidigare, förbättras möjligheterna till en konsekvent implementering i alla nämnder.

– Utbildning i modellen kommer förhoppningsvis öka den gemensamma förståelsen för barnkonsekvensanalyserna, inte minst bland oss politiker som behöver kunna tolka och värdera analyserna inför beslut, säger Therese Johansson, gruppledare.

Slutligen innebär utvärderingen av tillämpningen att vi får veta hur det faktiskt har gått och om något behöver justeras.

Dela den här sidan:

Kopiera länk