Nyheter

Det politiska läget i fråga om mäns våld mot kvinnor/våld i nära relation

Rapport från Järfälla ang. det politiska läget i fråga om mäns våld mot kvinnor/våld i nära relation

Lägesbeskrivning

 • Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relation har inte uppdaterats sedan den antogs 2013 och har enligt ansvarig tjänsteperson på förvaltningen fallit i glömska. Styret har avslagit alla initiativ till att aktualisera handlingsplanen och menar att deras 77-punktsprogram för trygghet räcker för att uppfylla kommunens åtaganden. Programmet innehåller 5 punkter som berör våld i nära relation och 8 punkter om hedersrelaterat våld.
 • Föreningsbidraget till Järfälla kvinnojour har minskats med en halv miljon kronor för år 2021 utifrån att verksamheten beviljats statligt stöd samtidigt som verksamheten bedömer att de kommer att göra ett stort underskott och kan tvingas friställa personal.
 • Kvinnojouren har larmat om att bristen på tillgängliga hyresrätter med rimliga hyror i kommunen och avsaknaden av förturer i bostadskön för våldsutsatta leder till att kvinnor har svårt att hitta långsiktiga och värdiga boendelösningar efter att ha lämnat en våldsam relation och/eller skrivits ut från skyddat boende.

Initiativ från Vänsterpartiet

 • 2015 – Motion om långsiktiga villkor för lokal kvinnojour (bifallen i meningen att socialnämnden får uppdraget att utreda ett mer omfattande samarbete med andra kommuner när det gäller möjligheter att erbjuda skyddat boende på annan ort, avslagen i övrigt) innehöll bl.a. förslag om:
  • Förturer i det kommunala bostadsbolaget
  • Samarbete mellan kommunen och jouren kring rutiner för förebyggande arbete
  • Långsiktiga avtal mellan kommunen och kvinnojouren om platser i skyddat boende
  • Treåriga driftbidrag till jouren
 • 2017 – Motion om att uppmana till en policy för Huskurage i det kommunala bostadsbolaget (bifallen)
 • 2019 – Motion om att utarbeta en handlingsplan för kvinnofrid (avslagen) innehöll förslag om att:
  • Tillsätta en utredning om kommunens arbete inom kvinnofridsarbetet i samverkan med relevanta aktörer
  • Att besluta en kommunal handlingsplan för kvinnofrid
 • 2020 – Gemensam motion med S och MP om ett bättre arbete mot våld i nära relationer (bifallen i den meningen att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ta fram rutiner för att säkerställa att barn placerade på skyddade boenden ges förtur till förskole- och/eller skolplatser, avslagen i övrigt) innehöll förslag om:
  • En nämndöverskridande, långsiktig lokal handlingsplan för att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation
  • Tydligare kartläggning av förekomsten av våld i nära relation och hedersrelaterat våld och systematiskt arbete med mål, kartläggning och analys
  • Att kommunen vid placeringar av våldsutsatta ska fokusera på långsiktigt hållbara lösningar för den enskilde
  • Framtagande av rutin för förtur till förskole- och skolplatser för barn placerade i skyddade boenden?
 • 2020 – Enkel fråga om kommunen kan tillgodose kvinnojourens behov av fler lägenheter med anledning av Covid-19
 • 2021 – Interpellation om bristande finansiering av kvinnojourens verksamhet efter att föreningsstödet halverats
 • 2021 – gemensamt med S och MP har vi ställt ett antal frågor till förvaltningen om bostadssituationen för våldsutsatta, men ännu ej fått svar

Dela den här sidan:

Kopiera länk