Nyheter

SD:s motion om slöjförbud i kommunens yttre kommunikation, i strid med Sveriges grundlagar?

Särskilt yttrande från V, S och MP i kultur-, demokrati- och fritidsnämnden.

I en motion föreslår Sverigedemokraterna att kommunen i sin yttre kommunikation och informationsmaterial inte visar barn eller vuxna i slöja eller religiöst kopplade kläder. I sin motivering argumenterar Sverigedemokraterna endast kring tvång att bära slöja i länder som Iran och Saudiarabien.  Det framgår inte vad som menas med andra religiöst kopplade kläder och det är uppenbart att Sverigedemokraternas retorik i sammanhanget är ett uttryck för en islamofobi. Sverigedemokraterna hänvisar även till kvinnoförtryck i motionen.

Vi kan börja med att konstatera att i Sverige har vi grundlagar som bland annat innefattar yttrande- samt religionsfrihet. Att få bära religiösa symboler som t.ex. ett kors runt halsen är en rättighet i enlighet med svensk lagstiftning och detsamma gäller givetvis rätten att bära slöja. Att inte få bli representerad i en kommuns informationsmaterial och på så vis bli ”bestraffad” på grund av religiös tillhörighet och religiöst uttryck i form av klädsel eller religiösa symboler står i strid med Sveriges grundlag och är givetvis oacceptabelt.

Detta har Diskrimineringsombudsmannen (DO) också nyligen konstaterat i ett tillsynsbeslut gällande Skurups kommun. DO uttalade i sitt beslut bl.a. att den klädpolicy kommunen beslutat om i skolan som i huvudsak innebar förbud att bära olika typer av slöja stod i strid med såväl svensk diskrimineringslagstiftning som Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Detta eftersom de som omfattades av policyn missgynnades genom att de förhindras att göra det. Det fanns således ett klart samband mellan det förbud som klädpolicyn innebar och diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning.

Det går att göra en tydlig koppling till att som kommun medvetet välja bort invånare som ger uttryck för en religiös uppfattning eller annan tro i kommunens offentliga representation och på så vis hindra att kommunen i informationsmaterial ger utrymme åt invånare som helt i enlighet med svenska grundlagar väljer att ge uttryck för en religiös uppfattning. Det skulle innebära att som kommun göra sig skyldig till diskriminering på ett allvarligt sätt. Det finns redan idag en häpnadsväckande brist på representation av de flesta som har annan bakgrund än vit svensk i kommunens offentliga material som ska rikta sig och tala till alla invånare.

När det gäller kvinnoförtryck som Sverigedemokraterna påstår sig vilja stävja i och med motionen så är det svårt att se hur brist på mångfald och representation i kommunens informationsmaterial och därmed diskriminering på grund av religionstillhörighet ska bidra till den processen.

Om en flicka eller kvinna tvingas att bära slöja är det inte flickan eller kvinnan vi vill förbjuda, utan det är riktade insatser mot de som tvingar vi vill se. För att stoppa tvång/förtryck mot flickor och kvinnor måste utgångspunkten vara insikten om att förtrycket har sina rötter i den rådande samhällsstrukturen där män är överordnade och kvinnor underordnade. I grund och botten så handlar det hela om att få ett slut på mäns överordning i samhället överlag vilket borde genomsyra allt offentlig arbete och alla beslut som fattas istället för att stirra sig blind på en huvudbonad. Runt om i världen existerar totalitära stater där kvinnor tvingas bära slöja, där kan detta mycket väl utgöra ett förtyck. I dessa nationer skulle frågan om slöjförbud mycket väl kunna anses som en feministisk fråga, men det är långt ifrån samma sak som att alla kvinnor i Järfälla och Sverige som väljer att bära slöja skulle vara förtryckta. Här är det istället kvinnors och flickors rätt att bära slöja som ifrågasätts.

Att Sverigedemokraterna hävdar att de på något sätt står på flickors och kvinnors eller barns sida i den här frågan är inte seriöst, detta är bara ett av deras vanliga och ständigt återkommande uttryck för islamofobi.

Vi i sittande opposition vill att det i kommunens informationsmaterial ska finnas en självklar och bred representation av våra invånare oavsett kön, ålder, ursprung, funktionsvariationer, religions- eller annan trosuppfattning.

Dela den här sidan:

Kopiera länk