Nyheter

Sex timmars arbetsdag är framtiden!

Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett projekt med att förkorta arbetstiden inleds i Järfälla kommun.

Åtta timmars arbetsdag lagstadgades för nästan hundra år sedan och normalarbetstiden har varit 40 timmar i veckan sedan 1973. Sedan dess har produktiviteten verkligen skjutit i höjden. Organisationer har slimmats och effektiviserats. Heltidsanställningar har allt mer ersatts av deltider och visstidsanställningar. Främst i kvinnodominerade yrken. För många präglas dagens arbetsliv av stress och högt tempo. Det leder till att sjukskrivningstalen ökar och mest bland kvinnor. Vänsterpartiet ser det som självklart att en del av produktivitetsökningen i samhället ska tas ut i tid som människor själva kan rå över. Men det kräver gemensamma beslut. Inom Järfälla kommun har vi möjlighet att gå före och visa hur andra prioriteringar och en annan organisation av arbetslivet är möjlig.

Runt om i landet pågår eller inleds i kommuner och landsting projekt med att införa sex timmars arbetsdag för anställda i vissa verksamheter. Det finns många anledningar att förkorta arbetstiden. Friskare personal, fler jobb och bättre balans mellan jobb och fritid är några.  Att erbjuda kortare arbetstid och livskvalitet kan bli ett trumfkort för att locka erfaren personal som det är stor brist på inom t.ex. vård- och omsorgsyrken.

Ett exempel är äldreboendet Svartedalen. Projektet med arbetstidsförkortningen på Svartedalens äldreboende startade i februari 2015 och avslutades januari 2017. De anställda har istället för åtta timmar arbetat sex timmar per dag men med full lön. Mindre stressad personal, färre sjukskrivningar och förstärkt kontinuitet blev effekterna av 6-timmarsdag på Svartedalens äldreboende.

Statistik från 2016 visar att sjukskrivningstalen för kvinnor är högre än någonsin: kvinnor tar ut 90 procent fler dagar än män. I Järfälla kommun hade kvinnor nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro som män. Det finns ett tydligt samband mellan arbete i vården och hög sjukfrånvaro.

Vänsterpartiet föreslår att ett projekt med att förkorta arbetstiden inleds i Järfälla kommun. En förstudie genomförs för att utreda i vilken verksamhet arbetstidsförkortningen ska genomföras.

Förutsättningen ska vara att inom en sammanhållen verksamhet förkorta normalarbetstiden till 6 timmar, d.v.s. 30 timmarsvecka, med bibehållen lön. Val av verksamhet ska ske där förbättring av arbetsförhållanden och arbetsmiljö är mest angelägen. Till exempel där sjukfrånvaron är hög, deltider är fler, inom verksamheter där hög stress förekommer. Omfattningen av arbetstidsförkortningen ska vara av den storlek som medger att generella erfarenheter av projektet kontinuerligt kan ske.  Finansiering av arbetstidsförkortningen sker genom ökat anslag i budgeten. Hänsyn tas till de dokumenterade positiva ekonomiska och mänskliga effekterna av minskad stress, lägre kostnader för sjukskrivningar och ökad kvalitet i arbetet. Förstudien bör pågå under ca ett halvår och därefter fattas beslut om i vilken verksamhet och form arbetstidsförkortningen ska ske.

Dela den här sidan:

Kopiera länk