artikel

Reservation, Budget 2008-2009

Vänsterpartiet i Barn- och ungdomsnämnden reserverar sig mot beslutet till budget för 2008-2009.

Vi befinner oss i en högkonjunktur i Sverige och ekonomin i landets kommuner, inklusive Järfälla, går väldigt bra. Förutom att arbetet med god ekonomisk hushållning underlättas av en god ekonomisk utveckling så ligger det ett hårt arbete bakom kommunens goda resultat. Ett arbete som initierades under den förra majoriteten bestående av (v), (s) och (mp).   

Järfälla ska ha en fortsatt god och stabil budget i balans. Det bör finnas en viss buffert för att kunna hantera oförutsedda händelser. Därför anser vi inte att en skattesänkning är möjlig om vi ska kunna bevara en bra standard inom angelägna verksamhetsområden som skola, vård och omsorg, kultur och fritid.
 

Vi kommer därför inte att stödja förslag från högeralliansen att av ideologiska skäl sänka skatten. Skattesänkning är och ska inte vara ett självändamål. Men denna blinda ideologiska ekonomiska politik sker tyvärr idag och många gånger på bekostnad av den gemensamma välfärden. Detta hindrar oss från att göra offensiva satsningar i Järfälla kommun och bidrar till försämringar för barn och ungdomar. Konsekvensbeskrivningarna över alliansens budgetförslag i Barn- och ungdomsnämnden är tydliga; ökade barngrupper och minskad personaltäthet. Detta är ingen barnvänlig politik! 
 

Det är också anmärkningsvärt att ordförande i nämnden strax innan sammanträdet gav en massa tomma löften till föräldrarna om kompensation för kapitalkostnaderna för att senare på nämnden yrka avslag på våra beslutssatser om just ersättning för kapitalkostnader.

Vi vill att alla barn ska få samma möjligheter att växa och utvecklas, i såväl skola, förskola som på sin fritid, oavsett bakgrund, ålder, kön och var i kommunen man bor. Vi utgår från barnens perspektiv och tycker att de små barnen ska ha fortsatt rätt till 30 timmar per vecka istället för 15 i förskola, även om man råkar ha föräldrar som är föräldralediga. Vi kommer inte att acceptera nedskärningar på barn i behov av särskilt stöd!  

Vänsterpartiet har en större ram än majoriteten och kommer inte att genomföra några skattesänkningar. Vi kommer att återkomma med strategiska och utökade satsningar på barn och ungdomar när våra sammanvägda budgetförslag inför kommunstyrelsen kommer i höst. När befolkningen hela tiden växer är det inte rimligt att verksamheternas ramar ska vara så begränsade. Nämndens verksamhetsområden är viktiga när människor väljer att flytta till Järfälla, eller väljer andra kommuner. 

Med hänvisning till vår kommande budgetförslag yrkar vi avslag på det liggande budgetförslaget från majoriteten och återkommer med ett budgetförslag i samband med kommunstyrelsens sammanträde 22 oktober. 

För Vänsterpartiet  

Berivan Öngörur (v) 
Ledamot i BUN

Dela den här sidan:

Kopiera länk