artikel

Budget för socialnämnden 2008-2009

Jag är mycket kritisk till hur budgeten behandlats. Socialnämnden blir på det stora hela en transportsträcka för det viktigaste beslut som skall tas under tvåårsperioden.

Det beslut som föreslagits ger väldigt dålig vägledning för vilken politik som skall verkställas under perioden. Förslagen på så kallad  ”budgetbalansering” är väldigt diffusa. ( Varför inte säga i klartext att det är besparingar man menar?)

Majoriteten har tigit still och inte utarbetat några förslag alls utan gömt sig i skuggan mellan förvaltning och Kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Det blir då oerhört svårt att som minoritet i nämnden kunna lägga några heltäckande förslag. Mot min vilja tvingas jag därför säga att budgeten i dess nuvarande form är en mycket översiktlig ram som vi löpande under åren får försöka ge lite tydligare innehåll. Min bild är att samma utveckling tyvärr sker också i de övriga nämnderna.

Detta innebär att ett litet fåtal politiker i Kommunstyrelsen än mer stärker sin makt över kommunen. Detta är beklagligt För en vital demokrati är det viktigt att fler engageras och att besluten förbereds och fattas så nära verksamheten som möjligt.

Jag vill ändå redan nu reservera mig på några punkter till förmån för de förslag jag lade.

Konkurrensprogrammet, mitt förslag:

Socialnämnden beslutar att inga ytterligare entreprenadupphandlingar görs av ny verksamhet eller av verksamhet som tidigare drivits av Egen regi under perioden 2008-2009. 

Arbetsmarknadsåtgärder, mitt förslag:

Socialnämnden beslutar anslå ytterligare 3 miljoner för arbetsmarknadsåtgärder. Detta beräknas redan på kort sikt minska behovet av ekonomiskt bistånd med 1.5 miljoner. 

Äldreomsorgen, mina förslag:

Upphandling av Tallbohovs äldreboende avslås, istället får förvaltningen uppta förhandlingar med Vård och omsorg om ett övertagande av driften. 

Ytterligare 3 miljoner konor anslås till äldreomsorgen för kvalitetshöjande åtgärder, bland annat att via krav på åtgärder för att öka kontinuiteten hos personal med hjälp av tryggare anställningsformer för personalen.

För Vänsterpartiet

Mårten Berglund (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk