artikel

Kultur- och fritidsnämndens mål och budget

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till budget för 2008-2009.

Vi kommer inte att acceptera några nedskärningar av kultur- och fritidsverksamheten. Vi motsätter oss att kapitalkostnader för underhåll och investeringar på sim- och sporthall ska belasta andra verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Det innebär att man etablerar en ny princip.

Eftersom nämnden efter uppdelning är för liten för att klara ens så små investeringar bekräftar det vår uppfattning att det beslut att skapa två nämnder av UKN var felaktigt. Kultur- och fritidsnämnden har inte möjligheter att ens sköta sina anläggningar och lokaler inom en så liten budgetram.

Vårt råd till den borgerliga majoriteten är att meddela kommunstyrelsen att nämnden under dessa omständigheter inte har ekonomiska möjligheter att starta med de föreslagna investeringarna. 

Vänsterpartiet har en större ram än majoriteten och kommer inte att genomföra några skattesänkningar.  Vi kommer att återkomma med strategiska och utökade satsningar inom både kultur- och fritidsområdena när vårt sammanvägda budgetförslag inför kommunstyrelsen kommer i höst. När befolkningen hela tiden växer är det inte rimligt att verksamheternas ramar ska vara så begränsade. Nämndens verksamhetsområden är viktiga när människor väljer att flytta till Järfälla, eller väljer andra kommuner.

De försäkringar som majoriteten gör inför nämnden att det hela kommer att fixa sig och att  nämnden kommer att kämpa sig till att få kapitalkostnaderna täckta av kommunstyrelsen, låter sig sägas, men man följer inte regelsystemet och de direktiv som finns att inte komma med äskanden över ram. Jag hoppas att denna anarkism kommer att stå sig ända fram till kommunfullmäktige beslutar om budget.

Dock kvarstår i den nu beslutade borgerliga budgeten en besparing på kultur och kulturskola även om nämnden beviljas kompensation. Denna minskade budget kommer att slå hårt mot en redan trängd verksamhet. 
 

Målen tycker vi är ytterst bristfälliga, språkligt dåliga och täcker dåligt in verksamheterna. Man ser dessutom i allt för hög grad verksamheterna som ”hjälpgummor” för att åstadkomma andra, i och för sig goda ändamål. Men kultur, idrott, motion är viktiga i sig, har för individen ett egenvärde.

Förslaget till övergripande verksamhetsriktlinjer innehåller 2  – mycket begränsade –  mål för själva verksamheterna men 5 mål av allmänna karaktär. Dessa är i och för sig viktiga men det måste finnas en balans mellan innehållet i verksamheterna och allmänna principer, som egentligen är övergripande mål som omfattar all kommunal verksamhet. 

De mål som gäller t.o.m. 2007 har arbetats fram genom åren i stort samförstånd mellan blocken och är betydligt bättre och stringentare än det förslag som nu föreligger.

I avvaktan på en betydligt seriösare process än den som förevarit denna gång föreslås att de nu gällande målen bibehålls. 

Göran Hillman  (v) 

Dela den här sidan:

Kopiera länk