artikel

Vård och omsorg värt namnet

Vi blir fler som lever allt längre. De flesta av oss är också friska och klarar sig själva även när vi blir gamla. Men i takt med att vi blir äldre så ökar ändå behovet av omsorg och sjukvård.
Den kommunala sektorn har blivit en stor vårdgivare, inte bara för äldre utan också för fysiskt och psykiskt handikappade. Att få vård och omsorg i sin närmiljö är viktigt, särskilt för barn, handikappade och äldre. Det ställer större krav på kommunen att erbjuda den vård som medborgarna behöver.

Vänsterpartiet anser att kundvalsmodellen fått för stor roll i Järfällas äldreomsorg. Istället bör hemtjänst organiseras utifrån kvarters- och bostadsområdesprincipen. Det är inte rimligt att personalen ska tillbringa en så stor del av sin tid med att resa mellan olika vårdtagare. Istället bör närhet, kontinuitet prioriteras, där samma personer möter den gamle med de tjänster denne behöver.

Vårdbegreppet måste utvidgas och inte bara handla om det medicinska innehållet. Aktiviteter, kultur, naturupplevelser måste få större betydelse i vården. Människor som varit aktiva och engagerade ska inte behöva få sin ålderdom torftig och innehållslös.

Vänsterpartiet säger nej till konkurrensutsättning och privatisering av äldreomsorgen. Våra äldre ska inte behöva känna oro för att det är pengarna som avgör vilken vård som ges. Det är viktigt med kontinuitet och trygghet i äldreomsorgen vilket inte kan garanteras med ständiga upphandlingar och byten av vårdgivare.

De psykiskt sjuka måste få sina behov av daglig sysselsättning bättre tillgodosedda för att inte försämra situationen för den enskilda. Här är en meningsfull sysselsättning i kombination med gemenskap oerhört viktigt.

Vi behöver därför fler personal i vården och att den har en bred social, medicinsk och psykiatrisk kompetens. Arbetsvillkoren ska vara sådana att personalen känner sig uppskattad, kan utvecklas, har inflytande och känner delaktighet. Berivan Öngörur 3:e namn på Kommunfullmäktigelistan.

Läs mer om Vänsterpartiets valfrågor i vårt punktprogram här!

Dela den här sidan:

Kopiera länk