artikel

Rätten till bostad – en mänsklig rättighet

Vänsterpartiet anser att alla människor ska ges likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i bra miljöer till rimliga kostnader. Bostaden utgör den plats där de flesta tillbringar mesta delen av sin tid. Där vill vi att det ska vara lugnt, tryggt och finnas en social gemenskap.
En ansvarsfull bostadspolitik tar hänsyn till variationer i människors behov och önskemål och låter de boende stå i centrum. Människor ska ges möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av goda bostäder och boendemiljöer.

Segregation och skiktningar i boendet ska motverkas och ersättas av integration, inflytande och valfrihet. Detta kräver bostäder av olika upplåtelseformer och storlek, alltifrån hyresrätter, bostadsrätter, kooperativa hyresrätter och kollektivboende bör rymmas i Järfälla. Ungdomars utsatta situation på bostadsmarknaden och möjlighet till eget boende ska uppmärksammas och beaktas.

Järfälla kommuns boendeplanering ska utgå från medborgarnas behov och lika värde. Genusperspektivet måste genomsyra både den fysiska och sociala planeringen. Även barns och äldres inflytande måste öka för att olika behov ska kunna tillgodoses. Vänsterpartiet har varit drivande i byggandet av fler hyresrätter i Järfälla. Det fortsätter vi med även under denna mandatperiod.

Vi vill komma igång med bostadsbyggande med intressant arkitektur och blandade upplåtelseformer på Barkarbyfältet och utveckla Barkarbystaden. Vänsterpartiet ställer sig positiv till nya typer av utbildningar på fältet, typ Barkarby College – gymnasieutbildning i ny form och i samarbete med högre utbildning.

Det kommunala bostadsbolaget, JHAB, är vårt redskap för att kunna utveckla en social bostadspolitik med hyresrätt. Vi vill ha ett starkt bolag som förmår att bygga och förvalta bostäder utifrån kommuninvånarnas behov och krav. Vänsterpartiet kommer aldrig att stödja borgerliga krav på utförsäljning av beståndet!

Naile Aras 1:a namn på Kommunfullmäktigelistan

Läs mer om Vänsterpartiets valfrågor i vårt punktprogram här!

Dela den här sidan:

Kopiera länk