• Hem
  • (V)år politik f...
sida

(V)år politik för Järfälla

Vid första kommunfullmäktige mötet efter valet lämnade vi vår minoritetsförklaring. Den anger de frågor som vi nu vill fokusera på

Minoritetsförklaring från vänsterpartiet.

Vänsterpartiet kommer under mandatperioden bedriva ett aktivt och konstruktivt oppositionsarbete i Järfälla kommun. Vår fokus kommer vara att bekämpa alla former av främlingsfientlighet och rasism i vårt samhälle. Vår vision är ett öppet, demokratiskt och mångkulturellt Järfälla där respekten för människors lika värde och möjligheter utesluter varje form av diskriminering, vare sig det handlar om kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.Vänsterpartiet utesluter allt samarbete med främlingsfientliga krafter och partier.

En viktig förutsättning för ett bra liv är allas rätt till ett arbete och att kommunen erbjuder en generell och solidariskt finansierad välfärd. Vi vill skapa ett Järfälla där vi håller ihop. Ett Järfälla där vi utvecklar vår kommun med framtidstro och en god välfärd – utan vinstintressen. Ett Järfälla där stadsmiljö och service är utformade för alla. I Järfälla skall funktionsnedsättning inte utgöra ett hinder i vardagen.   

Jämställdhet hela tidenVänsterpartiet anser att jämställdhetsperspektivet måste finns överallt och på alla nivåer i kommunen. Vi måste tänka jämställdhet hela tiden. Vi har inte råd att exkludera och diskriminera mer än hälften av befolkningen.Vänsterpartiet är ett feministiskt parti vilket betyder att vi vill bryta strukturer som skapar ett djupt ojämlikt samhälle där män överordnas och kvinnor underordnas. Vi vill ha ett samhälle fritt från förtryck. Ett samhälle där frågan om kön inte spelar någon roll för hur en människa bemöts och vilka möjligheter han eller hon har.

En god miljöpolitik värt namnet. Vänsterpartiet anser att det är vårt ansvar att ta tag i miljöproblemen idag. Vi måste möta dagens människors behov utan att begränsa framtida generationers behov. Politiska instanser spelar då en central roll för att ta itu med många av de strukturella miljöfrågorna. Politiken kan inte bara vara inriktad på att skapa en kortsiktig materiell tillväxt, vi måste kunna fatta långsiktiga beslut om miljö- och fördelningspolitik som för oss mot ett mer uthålligt samhälle. Kommunen skall höga miljöambitioner i all verksamhet och i planeringen av det framtida Järfälla 

En god utbildning – en självklar rättighet Varje barn och ungdom ska med åldern, i ökande utsträckning, kunna delta i utformandet av sin skolgång. På så vis förbättras också utbildningens kvalitet. Kunskapen om olika funktionshinder och hur elever med exempelvis dyslexi och ADHD bör stödjas och förbättras. Vänsterpartiet anser att förskola är en rättighet för alla barn. Arbetslöshet, deltidsarbete eller föräldraledighet ska inte begränsa barnens rätt till förskola. Modersmålets ställning i förskolan behöver stärkas för att underlätta en framtida inlärning och utveckla invandrarbarnens kulturella identiteter. Vi vill öka resurserna till skolan och barnomsorgen. Vi vill även se fler manliga anställda i barnomsorgen och i skolans lägre årskurser för att barnen skall få både manliga och kvinnliga positiva förebilder i sin vardag utanför hemmet. 

Vänsterpartiet är kritiskt till utvecklingen av privata skolor och helt emot religiösa friskolor då dessa med hjälp av skolpengsystemet drar resurser från de kommunala skolorna och ökar segregeringen. Vänsterpartiet vill motverka segregationen inom skolan vilket görs bäst genom att erbjuda ett flexibelt och kommunalt alternativ med hög kvalitet där alla kan mötas oavsett religion, ideologi, erfarenheter, socioekonomisk eller utländsk bakgrund.

Rätten till bostad – en mänsklig rättighetVänsterpartiet anser att alla människor ska ges likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i bra miljöer till rimliga kostnader.

Segregation och skiktningar i boendet ska motverkas och ersättas av integration, inflytande och valfrihet. Detta kräver bostäder av olika upplåtelseformer och storlek, alltifrån hyresrätter, bostadsrätter, kooperativa hyresrätter och kollektivboende bör rymmas i Järfälla. Ungdomars utsatta situation på bostadsmarknaden och möjlighet till eget boende måste uppmärksammas och beaktas.

Vi vill fortsätta att utveckla Barkarbystaden. Den ska bli ett varierat och attraktivt bostadsområde med blandade upplåtelseformer och spännande arkitektur. Vänsterpartiet ställer sig positiv till nya typer av utbildningar på fältet, exempelvis Barkarby College – gymnasieutbildning i ny form och i samarbete med högre utbildning.

Det kommunala bostadsbolaget, Järfällahus AB, är vårt redskap för att kunna utveckla en social bostadspolitik med hyresrätt. Vi vill ha ett starkt bolag som har förmåga att bygga och förvalta bostäder utifrån kommuninvånarnas krav. Därför skall kommunens ägardirektiv till JHAB förändras så att en offensiv bostadspolitik möjliggörs.

Ett öppet Järfälla. Det öppna Järfälla välkomnar människor som tvingats fly sina hemländer undan krig och förtryck.  De skall tas emot med respekt och erbjudas möjligheter att etablera sig i det svenska samhället. Kommunens flyktingmottagande skall ges goda resurser för sin uppgift. Bostäder måste finnas och SFI-undervisningen skall hålla en hög nivå.

Vår vision är ett öppet, demokratiskt och mångkulturellt Järfälla med respekten för människors lika värde och möjligheter. I ett öppet Järfälla som bejakar mångkultur och demokrati finns det inte plats för diskriminering, rasism eller främlingsfientlighet i någon form. För detta krävs det ett aktivt integrations- och antidiskrimineringsarbete, inom alla kommunala service områden, som skola, vård och omsorg liksom fler öppna och demokratiska mötesplatser.

Järfälla 2010 11 01

Bo Leinerdal gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk