• Hem
  • Mål och Budget ...
sida

Mål och Budget 2018-2020

En politik för arbete, rättvisa, jämlikhet och ekologisk uthållig utveckling

Järfälla växer. Byggandet av Barkarbystaden är i full gång, Söderdalen växer fram och vid Kallhälls centrum reser sig byggkranarna.  Järfälla bidrar nu till att minska den långa bostadskön i såväl Stockholmsregionen som i vår kommun. Men det ställer krav på att kunna möta nuvarande och kommande Järfällabor med en väl utbyggd och fungerande kommunal service.

Järfälla växer. Byggandet av Barkarbystaden är i full gång, Söderdalen växer fram och vid Kallhälls centrum reser sig byggkranarna.  Järfälla bidrar nu till att minska den långa bostadskön i såväl Stockholmsregionen som i vår kommun. Men det ställer krav på att kunna möta nuvarande och kommande Järfällabor med en väl utbyggd och fungerande kommunal service.

En bra förskola med hög kvalitet, en skola som förmedlar livslångt lärande, en bra, trygg vård och omsorg vid ålderns höst och en aktiv, skapande kultur- och fritidsverksamhet. På så sätt kan vår kommun erbjuda en bra plats att leva och bo i.

Järfälla på rätt väg men kan bättre.
Utvecklingen i Järfälla är inom flera områden på rätt väg. Arbetslösheten minskar främst bland ungdomar men kvarstår på en hög nivå för utrikes födda. Satsningen på välfärdsjobb innebär att fler går från sysslolöshet till meningsfulla arbeten och eller utbildning. Sommarjobbsgarantin medför att fler ungdomar nu får värdefull sysselsättning och kontakt med arbetsmarknaden. Resultaten inom skolan har förbättrats men lärarnas pressade arbetssituation måste mötas med fler vuxna i skolan.

Koalitionens budgetförslag innehåller till stora delar satsningar som vänsterpartiet står bakom. Men uppräkningen av nämndernas ramar för kommande prisökningar som endast är 0,5 procent innebär i verkligheten en generell besparing som vi ej kan acceptera. Vi föreslår att Barn- och Ungdomsnämnden och Socialnämnden undantas besparingen och erhåller 1 procent i kompensation för prisökningar.

Bygg billiga och klimatsmarta hyresrätter
En avgörande faktor för att klara kommunens expansion är att det finns bra och billiga bostäder till alla.  Idag är bostadsproduktionen hög. Men som redovisas i kommunens delårsrapport per augusti 2017 byggs det fler bostadsrätter än hyresrätter. De nyproducerade bostädernas upplåtelseform är till 76 procent bostadsrätter, 28 procent hyresrätter och 3 procent äganderätter. Det är en fortsatt utveckling med ökad andel bostadsrätter i kommunen. Det är fel utveckling som måste ändras. Det växande Järfälla ska kännetecknas av mångfald, vilket i hög grad gäller bostädernas upplåtelseform. För att vända nuvarande utveckling måste det kommunala bostadsbolaget, JHAB, vara en aktiv aktör. Det styrmedel som kommunen har via markanvisningar ska användas för att anvisa mark till byggprojekt som innebär bra, billiga och klimatsmarta hyresrätter. Det behövs tydliga styrdokument för att minska de faktorer som höjer de slutgiltiga hyrorna. Bland annat genom att bygga koncepthus och anvisa okomplicerad mark för byggande av hyresrätter med tomträttsavtal. En målsättning ska vara att minska segregeringen mellan kommundelarna genom att bygga hyresrätter i de socioekonomiskt starka områdena. Att utveckla medborgardialogen är viktigt för att förbättra förutsättningarna för att öka andelen hyresrätter.
Utöver uppdraget om en strategi för prisvärda bostäder för unga bör uppdrag ges att planera för billiga och klimatsmarta hyresrätter i kollektivtrafiknära lägen i samtliga kommundelar .

Mångfald är en tillgång
Mottagandet av människor som flyr undan krig och förtryck har hittills fungerat väl. Kommunen har en fungerande organisation och insatserna från civilsamhället har varit och är stort.

Men de kommande åren innebär fortsatt stora utmaningar. Bostäder måste ordnas och möjligheter för nyanlända att snabbt komma i undervisning och sysselsättning ska finnas på plats. Viktiga delar för en lyckad integration är skola och fritid.

En skola för livet
Förskolan och grundskolan är platsen där barn och ungdomar ska ges en bra start i livet. Att förmedla kunskap ska var i fokus. Enligt Lärarförbundets ranking förbättras nu elevernas resultat. Men att rankingen för friska lärare sjunker är en allvarlig signal som måste åtgärdas! De ökade resurser som anslås är ett steg i rätt riktning. Men det behövs aktiva och snabba insatser för att skapa bättre arbetsmiljö i skolan. Därför anser vänsterpartiet att anslaget för generella prisökningar bör fördubblas för Barn- och ungdomsnämnden.

Skolan har en viktig del i integrationen av nyanlända barn och ungdomar. Alla kommunens skolor måste ta emot nyanlända barn och ungdomar. Koncentrationen till ett fåtal skolor på Söderhöjden och dess närområde bidrar ej till en bra start. Aktiva åtgärder för att en jämn fördelning till våra skolor måste genomföras.

Öka resurserna till socialt utsatta skolor
Ett viktigt instrument för att stärka de skolor som idag verkar i socialt utsatta områden är den socioekonomiska ersättningen. Den ger förstärkta resurser för de utmaningar integrationen innebär. Vi vill öka den socioekonomiska ersättningen genom att omfördela medel från den höjda generella skolpengen.
Vi välkomnar de sociala- och trygghetssatsningar som föreslås genom samverkan med JHAB.
För att generellt stärka  Barn- och ungdomsnämndens verksamheter ska de erhålla 1 procent i höjd ram för prisökningar.

Satsa på föreningslivet
Föreningslivet i allmänhet och idrottsföreningarna i synnerhet är viktiga för Järfällas ungdomars möjlighet till en aktiv fritid.  De fungerar som mötesplats för barn-och ungdomar från olika sociala miljöer och ursprung. Därmed har de en stor betydelse i integrations- och trygghetsarbetet i kommunen. Vi vill därför öka det ekonomiska stödet till kommunens föreningar.

Kultur, demokrati och fritidsverksamheten är nödvändiga i en växande kommun. Både för nuvarande och nya Järfällabor är det viktigt att goda förutsättningar för ett rikt kulturliv finns på hemmaplan. Därför måste de verksamheterna ges ekonomiska resurser för att följa expansionen. Budgeten för Kultur, demokrati- och fritidsnämnden måste liksom övriga nämnder erhålla anslag för ökade volymer.

En värdig och trygg ålderdom.
Omsorgen om våra äldre måste ges de resurser som behövs för att erbjuda ett tryggt och innehållsrikt liv på äldre dagar. De förstärkningar inom äldreomsorgen som föreslås har vårt stöd.

Järfälla behöver tänka nytt vid planeringen av bostadsområden. Det bör planeras så att yngre och äldre kan mötas i det vardagliga livet. Flergenerations byggande bör prioriteras. De flesta äldre vill bo kvar hemma. Hemtjänsten är då en viktig del i livet för de äldre. Det bör ställas krav på hemtjänstutförare att samma personal ska ha ett maxantal äldre att besöka så att den äldre ej ständigt behöver möta ny personal i sina hem. Hur ett system för en sådan garanti för kontinuitet kan utformas bör utredas. När sedan behovet av dygnetruntomsorg uppstår ska det finnas plats på äldreboende.

Uppvärdera vårdyrket, förkorta arbetstiden!
Att arbeta med omsorgen av äldre borde ses som ett högstatus yrke. Men det är ett låglönearbete ofta med tunga lyft och arbete på obekväma arbetstider. Vi måste uppvärdera detta kvinnodominerade arbete. Dels genom högre lön dels genom förbättrade arbetsförhållanden. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Delade turer ska ej förekomma. Och genom att förkorta arbetstiden med bibehållen lön visar erfarenheter att arbetsmiljön förbättrats. Vi föreslår att en arbetstidsförkortning genomförs. Som ett första steg på en avdelning inom kommunala äldreomsorgen. En plan upprättas för ett successivt genomförande av arbetstidsförkortning inom hela kommunala äldreomsorgen.

Kvinnojouren i Järfälla gör en oerhörd viktig insats i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och därför föreslår vi att bidraget till deras verksamhet ökas.
Vi anser att socialnämndens verksamheter ska erhålla 1 procent i höjd ram för prisökningar.

Inga skattepengar till privat vinst.
De kommunala verksamheterna finansieras med skattemedel. Det är ett stort ansvar att förvalta dessa. Kommunen skall inte bidra till att skattepengar hamnar i privata välfärdsföretags kassor och delas ut i vinst, ej heller att skattepengar överförs till skatteparadis utomlands. De privata företag som verkar inom välfärdssektorn i kommunen ska ha kollektivavtal med de anställda. De ska med egna medel bekosta personalens fortbildning. De privata vårdföretagen ska i samma takt som kommunens egen regi genomföra rätt till heltid med deltid som möjlighet för personalen. Delade turer inom vård och omsorg ska inte förekomma.

Vi föreslår att en samlad översyn av de privata utförarna i kommunen genomförs med avsikt att redovisa ägarstruktur, utdelning av vinst och övriga ekonomiska nyckeltal. Redovisningen ska också innehålla arbetsförhållanden för personalen.

Framtida etableringar av privata, vinstdrivande, vård-, omsorgs- eller utbildningsföretag skall, då lagstiftningen så medger, prövas restriktivt och kommunala alternativ alltid erbjudas.

Ett miljöarbete i framkant
Järfälla ska så långt möjligt arbeta för att bidra till att den globala överenskommelsen i Paris om att minska de skadliga miljöutsläppen så att uppvärmningen av vår planet maximeras till två grader med sikte på 1,5 grader blir verklighet. Alternativet är att vi människor medvetet handlar så att översvämningar, tyfoner, jorderosion med flera andra miljökatastrofer blir vardag. Att bygga kollektivtrafiknära för att minska bilberoendet, att trycka på landstinget för en bra kollektivtrafik och att kommunen satsar på bra cykelvägar och stråk är viktiga led i klimatarbetet. De åtgärder som föreslås har vårt stöd.
En miljöskada som uppmärksammats under senare tid är resterna från konstgräsplaner, mikroplaster eller så kallade gummigranulat, som via dagvattnet rinner ut i vattendrag och når haven och skadar miljön. Därför bör nya konstgräsplaner anläggas endast under förutsättning att en miljösäker hantering kan garanteras. Det pågående utvecklingsarbetet med avrinning mm. bör avvaktas och Tekniska nämnden bör ges i uppdrag att följa frågan och vid behov ta egna initiativ för att åtgärda utsläppen. Vi måste ställa krav på att konstgräset ej bidrar till skada på miljö och människor.

Kommunens ekonomi
Järfälla kommun är i hög grad beroende av hur regering och riksdag ser på kommunernas verksamhet. Det nuvarande rödgröna budgetsamarbetet i Sveriges riksdag innebär att den borgerliga synen på att skattesänkningar är viktigast har nu övergetts och ersatts av satsningar på välfärden. Betydande ekonomiska resurser satsas på kommunsektorn. För Järfälla innebär det att under 2018 erhåller kommunen cirka 60 miljoner kronor i extra varaktigt generellt stöd och cirka 30 miljoner kronor i sökbara så kallade specialdestinerade bidrag. Utöver dessa anslagsökningar får Järfälla medel från byggbonusen.

Järfälla en rik kommun
Järfälla har stora tillgångar genom sitt markinnehav. Kostnaderna för exploateringen i form av infrastruktur investeringar ska finansieras av intäkter från markförsäljningar eller upplåtelse av mark genom tomträtt. Kommunen lyder under det så kallade balanskravet. Det innebär att kostnader och intäkter ska balanseras, det vill säga verksamheten ska gå ihop. Utöver det krävs ett visst sparande för framtiden. I prognosen för de kommande åren, 2019 och 2020, är sparmålet 1,8 procent respektive 2,0 procent av skatter och utjämning. För 2018 är motsvarande sparande endast 0,6 procent. Vänsterpartiet anser det fullt rimligt, så länge det lagstadgade balanskravet uppnås, att budgetera för ett lägre resultat 2018.
Inför människors berättigade krav och förväntningar på en väl fungerande välfärd och ansvar för en långsiktigt hållbar finansiering finns ej utrymme för att försvaga ekonomin genom skattesänkningar.
De satsningar på välfärden som vänsterpartiets budgetförslag innebär finansieras genom ett lägre sparmål. Resultatet för 2018 blir ca 4 miljoner kronor.

Sammanfattning av vänsterpartiets budgetförslag (förändringar jämfört kommunstyrelsens förslag)
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) Kommentarer och förslag
En genomlysning av de privata utförarna i kommunen genomförs med avsikt att redovisa ägarstruktur, utdelning av vinst och övriga ekonomiska nyckeltal. Redovisningen ska också innehålla arbetsförhållanden för personalen.

Uppdrag ges att utarbeta en konkret plan för byggande av billiga och klimatsmarta hyresrätter.

I övrigt bifall till KS förslag och uppdrag.

Barn- och ungdomsnämnden
Öka socioekonomiska stödet med 15 mnkr. Finansieras genom motsvarande minskning av den generella skolpengen.
Utarbeta en plan för jämnare fördelning av nyanlända barn- och ungdomar till kommunens alla skolor.
Ramen ökas, kompensation för 1% prisökningar. +8,0 mnkr
I övrigt bifall till KS förslag och uppdrag.
Kompetensnämnden
Bifall till KS förslag och uppdrag.
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
Ökat föreningsstöd. + 1 mnkr
Ramen ökas för volymförändringar. +2,5 mnkr
Socialnämnden
Arbetstidsförkortning inom äldreboende. +2 mnkr
Ökat stöd till kvinnojouren. +500 t.kr
Ramen ökas, kompensation för prisökningar. +6,0 mnkr
I övrigt bifall till KS förslag.
Tekniska nämnden Medel för att följa upp konstgräsplanerna skadliga miljöpåverkan. +100 t.kr
I övrigt bifall KS förslag.
Miljö- och bygglovsnämnden Bifall KS förslag.

Dela den här sidan:

Kopiera länk