artikel

Privatisera inte mera!

I Järfälla kommun planeras nu att genom s.k. ”avknoppning” överföra den yrkestekniska gymnasieutbildningen, YTC, i privat drift. Det innebär att förutom driften även lokaler och inventarier överförs till en privat utförare.

Att kommunen avhänder sig en viktig och väl fungerande verksamhet är allvarligt och vänsterpartiet motsätter sig starkt detta. Denna motion föreslår åtgärder för att förhindra att kommunen på ett otillbörligt sätt subventionerar privata företag och att kommunal egendom försäljs vidare. 

I det aktuella fallet med privatiseringen av YTC förutsätter vi att såväl hyreskontrakt för lokalerna som försäljning av/alternativt leasing av inventarier hanteras på ett marknadsmässigt sätt. Det vill säga att priset sätts på ett sådant sätt att kommunen ej subventionerar det privata företag som avser att överta YTC.

Processen bör ske på ett öppet sätt och avtalen mellan kommunen och företaget vara offentliga. 

Likaså måste konsekvenserna av att YTC lämnar de gemensamma funktionerna inom gymnasieskolan som vaktmästartjänster, växel, ekonomifunktioner mm. utredas för att belysa effekten för övriga gymnasiet. 

En aspekt av privatisering av kommunal verksamhet som ej diskuterats närmare är risken för att verksamheten försäljs vidare på en, i detta fall, expanderande privat  utbildningsmarknad.

Vänsterpartiet ser kommunens verksamhet som Järfällas medborgares egendom. Uppbyggnaden av de kommunala verksamheterna har till största delen finansierats genom uttag av skatt från medborgarna. Därför ser vi med oro på de tendenser som finns att privata företag med anonyma ägare tar över driften av såväl skolor, sjukhus som äldreomsorg. D.v.s att det nedlagda kapitalet i form av såväl uppbyggnad och etablering av verksamheterna som fast kapital i form av utrustning och maskiner skänks till privata aktörer. 

De av skattebetalarna i Järfälla uppbyggda verksamheterna riskerar att bli en vara på expanderande marknader för vård, omsorg och utbildning.   

Vänsterpartiet motsätter sig denna utveckling och vill att Järfälla kommun istället för att privatisera den kommunala verksamheten aktivt utvecklar den egna driften av vård, omsorg, utbildning och kultur. Men vi är realister och måste tyvärr konstatera att den borgeliga alliansen har en annan uppfattning och av ideologiska skäl är villiga att sälja ut kommunens egendom. 

Men för att ge möjlighet för framtida Järfällabor att utveckla den kommunala verksamheten vill vänsterpartiet diskutera en  ”återköpsklausul”.

I likhet med tidigare genomförda försäljningar av kommunal egendom, som i fallet med mark till Kallhälls båtklubb eller marken till Pingstkyrkans verksamhet vid Baset (strandtomten)  vill vänsterpartiet att en klausul införs vid avyttring av kommunal verksamhet, tex. vid avknoppning, som förhindrar vidareförsäljning av den avyttrade verksamheten. En sådan  klausul skall utformas  så att kommunen ges förköpsrätt eller att kommunen får ett avgörande inflytande över vem som skall driva en verksamhet . 

Vänsterpartiet yrkar:

– Att ingen kommunal verksamhet privatiseras. 

Men om så planeras ske, yrkar vi:

– Att samtliga ekonomiska konsekvenser för kommunen vid en avyttring skall utredas innan beslut fattas.

– Att vid avyttring av kommunal verksamhet, tex. vid avknoppning, skall avtal upprättas med den privata utföraren som ger kommunen förköpsrätt vid en eventuell vidareförsäljning av verksamheten.

– Att alla avtal mellan kommunen och de privata företag som avser driva kommunal verksamhet skall vara offentliga och  publiceras på kommunens hemsida. 
 

För vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Bo Leinerdal (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk