artikel

Lekplatser och förskolornas utemiljö

En utvecklande miljö är en miljö som ger möjlighet till lek och rörelsefrihet. Utifrån ett kulturellt perspektiv är leken att förstå som barnens egen kultur. Pedagogiken framhåller lekens betydelse för barns utveckling och ur ett hälsoperspektiv. I Sverige finns en stark tradition av att vara ute och leka.

Med rörelsefrihet menas den frihet barn har att vistas i sin utemiljö utan att behöva eskorteras av vuxna. Barn har rätt till säkra och trygga och utvecklande miljöer för lek och rekreation.

Utemiljö är utvecklingsmiljö, särskilt för de små barnen och studier visar att leken blir mer varierad om den sker i kontakt med mer vild natur och inte enbart på lekplatser.  Barnens motorik och koncentrationsförmåga utvecklas där mer gynnsamt liksom förmågan att hantera konflikter. Läroplanen för förskolan ställer krav på en trygg och utvecklande miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Den generation barn som växer upp idag är den första som i huvudsak tillbringar sitt utomhusliv i områden och platser som är skapade speciellt för barn, av vuxna. Barns upplevelse av platser bestäms därför inte längre i lika hög grad av vad de vill göra, som av vad de kan göra.

Det är därför tid att göra en ordentlig kartläggning över Järfälla barnens lekmiljöer utomhus i förskolan och bostadsområden. Denna kartläggning skulle också fungera förebyggande mot eventuella risker för skador som barnen kan råka ut för och därför säkerställa att lekmiljön är säker. Det kommer även att visa på eventuella behov av upprustning.

Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:

 

– Tekniska nämnden och Barn och ungdomsnämnden får i uppdrag att i samverkan kartlägga barns lekmiljöer utomhus i förskolan och i bostadsområden

– Utreda och föreslå en utveckling och upprustning av dessa som ligger i linje med vad forskningen säger om barns behov av lekmiljöer utomhus för att säkerställa en optimal utveckling hos barn och unga, samt i största möjliga mån utifrån vad barn själva säger att de vill göra.

– I samband med kartläggning även få in aspekter kring säkerhet och behov av eventuell upprustning

 

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Berivan Öngörur (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk