artikel

Hemlös i Järfälla

”Att vi fortfarande har hemlösa är märkligt. Hemlösheten är en skamfläck. Det kan inte vara så att vi inte har råd.” Orden är förre statsministern Göran Perssons (s) under en valupptakt i Örebro för två år sedan. Jag kan bara instämma i den bedömningen.

Samtidigt publicerade socialstyrelsen rapporten Hemlöshet i Sverige 2005. I rapporten redovisas resultaten från Socialstyrelsens tredje nationella kartläggning av hemlöshetens omfattning i Sverige. Kartläggningen utfördes på uppdrag av den förra regeringen och de tidigare gjordes 1993 och 1999.

Socialstyrelsen har utformat den nationella kartläggningen 2005 så att det ska vara möjligt att fortsätta att följa hemlöshetsutvecklingen vartannat år.

Definitionen av hemlöshet har ändrats och utvidgats jämfört med 1999 års kartläggning och fler uppgiftslämnare har besvarat enkäten. I analysen har bearbetningar gjorts som ska göra det möjligt att jämföra resultatet med de tidigare mätningarna, men redovisningens fokus ligger på en beskrivning av den nuvarande situationen. Kartläggningen gäller hemlösheten i landet under en mätvecka i april 2005. Syftet är att beskriva hemlöshetens omfattning och karaktär.

Antal hemlösa i Järfälla

Hemlösa per 10 000 invånare

Antal hemlösa i situation 1

Antal hemlösa i situation 2

Antal hemlösa i situation 3

Antal hemlösa i situation 4

195

32

37

15

80

57

Antal hemlösa i Järfälla vecka 17 2005 enligt Socialstyrelsens indelning

Personer som är att betrakta som hemlösa har i kartläggningen definierats i fyra olika situationer. Syftet med detta är att markera att hemlöshet inte beskriver en person, utan den situation som personen befinner sig i för tillfället. Den första, situation 1, är den mest akuta situationen – personer som är uteliggare eller hänvisade till akutboende och härbärge. Situation 2 beskriver personer som saknar bostad och som inom kort (tre månader) kommer att skrivas ut från någon form av institution eller stödboende. Motsvarande grupp men utan någon planerad utskrivning beskrivs i situation 3. Personer som befinner sig i situation 3 räknades inte som hemlösa i den kartläggning som genomfördes 1999, utan utgör en ny grupp. Till situation 4 räknas personer som ofrivilligt bor hos familj eller vänner. Detta summerar sig till 195 personer som är hemlösa i Järfälla kommun. Med detta vill jag fråga socialnämndens ordförande;

– Hur ser situationen ut vad gäller hemlösa i Järfälla idag?

– Hur avser du som ordförande i socialnämnden att minska hemlösheten i Järfälla?

 

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Berivan Öngörur (v)

Svaret finns att läsa på kommunens hemsida, www.jarfalla.se

Dela den här sidan:

Kopiera länk