artikel

Om ökad HBT-kompetens bland kommunens anställda

HBT är ett samlingsbegrepp för homo-, bisexuella och transpersoner. Med homokompetens menas kunskap och förståelse för homo- bisexuellas särskilda livsvillkor. Konkret kan det handla om faktakunskaper, värderingsdiskussioner och studiebesök.

Mångfald är ett viktigt begrepp för oss, liksom respekt för varje människas identitet, sexuella läggning och könstillhörighet. Vi vill se ett samhälle där ingen ställs utanför eller diskrimineras. Kärleken är en viktig drivkraft både för oss människor i våra relationer och för samhällets utveckling. Därför skall kärlek och sexualitet mellan människor av samma kön värderas lika mycket som kärlek och sexualitet mellan människor av olika kön.

Järfälla skall vara en kommun där alla kan visa sin kärlek öppet, oavsett sexuell läggning. I olika undersökningar har det visat sig att kvinnor och män med annan sexuell läggning än den heterosexuella har sämre hälsa än heterosexuella och att detta står sig genom hela livet.

Att psykosocial ohälsa är överrepresenterad bland unga med annan sexuell läggning än den heterosexuella har påvisats genom ett antal undersökningar. Kommunens verksamhet påverkar alla människors vardag, och därför bör kommunens personal ha en hög kompetens även i HBT-frågor.

Skolan har en avgörande roll då det gäller att påverka barn och ungdomars attityder och ge dem en allsidig sexualundervisning. Fritidsgårdarnas personal har möjlighet att upptäcka både diskriminering och utsatthet och har en nyckelroll. Omvårdnads- och äldreomsorgspersonal behöver HBT-kompetens vid arbete hemma hos människor som inte passar i den heterosexuella normen. Även socialtjänstens arbete med familjer och andra individärenden underlättas om de har en bred kunskap om alla sorters familjer.

Kommunen har också anställda som är homo- och/eller bisexuella. Av rädsla för fördomar avstår många att gå ut öppet och berätta om sin livssituation. Det kan vara av osäkerhet inför hur de egna arbetskamraterna skulle reagera, men också av rädsla för brukarna och deras anhörigas reaktioner. Därför bör dessa frågor diskuteras öppet och våra normer vidgas.

HomO hävdar i en skrivelse till regeringen att det inom sjukvården ofta råder avsaknad av homokompetens, det vill säga kunskap och insikt om hur homo- och bisexuella lever. De påstår inte att personalen är homofobisk men att det finns en risk att man i sitt bemötande utgår från att alla är heterosexuella och blir därmed osäker i sitt förhållande och bemötande till homo- och bisexuella. HomO kräver därför att det ska ingå krav på homokompetens i yrkesexamina hos bl.a. sjuksköterskor och socionomer.

Kommunen kan medverka till en förbättring av många människors liv genom att öka kunskapen hos sina anställda. Många organisationer har utmärkt studiematerial och riksdagens HBT-nätverk, Svenska Kommunförbundet, RFSL m.fl. kan hjälpa till med utbildningsinsatser.

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta;

att kommunen arbetar med att öka kunskapen och kompetensen bland sina anställda kring de villkor som homo- bisexuella och transpersoner lever under samt att personalansvarig hittar former för detta

att HBT-frågan förs in i det personalpolitiska handlingsplanen och andra handlingsplan mot diskriminering

 

 

För Vänsterpartiet
Berivan Öngörur (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk