artikel

Förnya och samordna Järfällas ungdomsverksamhet

Fritidsgårdarna är sedan flera decennier knutna till grundskolan och därmed till Barn- och ungdomsnämnden. Verksamheterna styrs oftast efter skolans behov och de intentioner som fanns i samband med idén kring samlad skoldag på 1980-talet.

Ungdomens Hus, för de äldre ungdomarna, ligger nu under Kultur- och fritidsnämnden och har några år på nacken och befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas.

Fritidsgårdarnas inriktning, verksamhet och öppettider behöver ses över och i större utsträckning samordnas med Ungdomens Hus. Gränserna mellan fritidsgårdarnas och Ungdomens Hus verksamhet är flytande, liksom åldersgränserna – grundskoleåldrarna och gymnasieåldrarna.

Vårt förslag är att fritidsgårdarna förs över till Kultur- och fritidsnämnden och ingår i samma enhet som Ungdomens Hus. Samverkan med övrig fritidsverksamhet och föreningsliv via Fritidscenter och kulturverksamhet via Järfälla Kultur (inkluderande Kulturskolan) stärks. Personalen får en starkare yrkesidentitet och möjlighet till kompetensutveckling inom ett större verksamhetsområde. Samordningens syfte ska vara att förbättra resursutnyttjandet, utöka verksamheternas öppettider, förnya innehållet och stärka personalen. Det övergripande målet är naturligtvis att förbättra möjligheterna för ungdomarna i Järfälla till meningsfulla fritidsaktiviteter.

Organisationsförändringen är enkel att utföra genom politiskt beslut. Uppdrag om översyn och förändring av verksamheten bör ges till Kultur- och fritidsnämnden i samverkan med personal och ungdomar.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att;

1. genomföra organisationsförändring i enlighet med motionens förslag

2. uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att samordna fritidsgårdarnas och Ungdomens Hus verksamhet och göra de förändringar som kan krävas.

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Bo Leinerdal (v)

Järfälla 2007-01-25

Dela den här sidan:

Kopiera länk