artikel

Ett steg mot ett mer integrerat och solidariskt Järfälla

Det finns egentligen ingen särskild integrationspolitik. Det finns inga åtgärder som kan skapa integration utan att samtidigt beröra flera politiska områden. Det handlar om en helhetssyn på samhället som inbegriper bland annat arbetsmarknad, bostäder, utbildning, kultur, storstads- och regionalpolitik.
”Begreppet Integration står för en ömsesidig, både strukturellt och individuellt baserad process som berör alla medborgare och invånare i samhället. Det betyder att alla invånare känner ansvar för, samhörighet med och delaktighet i samhället. Begreppet omfattar sociala, etniska, religiösa, kulturella och ekonomiska aspekter. Integration är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle där alla medborgare har lika rättigheter och skyldigheter.” (Integrationspolitiskt program i Järfälla)

Det finns egentligen ingen särskild integrationspolitik. Det finns inga åtgärder som kan skapa integration utan att samtidigt beröra flera politiska områden. Det handlar om en helhetssyn på samhället som inbegriper bland annat arbetsmarknad, bostäder, utbildning, kultur, storstads- och regionalpolitik.

Vänsterpartiets politik är konsekvent utformad för att skapa välfärd och demokrati för alla. Men för att påskynda integrationsprocessen, bryta den etniska diskrimineringen och bekämpa rasismen i vårt samhälle krävs det ibland krafttag. Vi har varit drivande i framtagandet av ett integrationspolitiskt program för Järfälla och vi ställer oss bakom förslagen i detta fullt ut.

Det är beklagligt att vissa partier som bland annat Folkpartiet utnyttjar sin demokratiskt legitima ställning i olika politiska församlingar genom att fungera som megafoner för odemokratiska och rasistiska krafter. Deras förslag skapar tyvärr fler problem än lösningar, då man befäster och spär på redan existerande diskriminerande fördomar och attityder och skapar ett ”vi” och ”dom” tänkande. Vänsterpartiet har andra lösningar.

Vi vill skapa bättre integration i boendet och bryta den isolering som segregation innebär. Vi måste komma åt och motverka diskriminering och kränkande behandling var den än uppstår. Att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden för invånare med utländsk bakgrund där Järfälla kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare ser vi som en ytterst viktig utgångspunkt. Vänsterpartiet vill förenkla processen med validering av utländsk högskoleexamen och yrkeskunskaper för att få folk i arbete.

Vi kommer att satsa på språket – både modersmålet/hemspråket och det svenska språket i skolan, då vi ser det som ett av det starkaste verktyget för att ta sig in det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Ett sätt att skapa bättre förståelse och tolerans mellan människor är naturliga möten. Vi kommer därför att satsa på att skapa förutsättningar för naturliga mötesplatser, där Söderhöjdsparken är ett av dem. Detta är ett steg mot ett mer integrerat och solidariskt Järfälla.

Det är dags att skifta fokus på integrationspolitiken i Sverige. Vi kan inte längre tala om mångfald eller inte. Mångfalden finns här vare sig vi tycker det är främmande, skrämmande eller rent av spännande. Hur vi väljer att använda denna mångfald är helt avgörande för vilket samhälle vi vill leva i, idag och i framtiden.

Berivan Öngörur 3:e namn på Kommunfullmäktigelistan

Läs mer om Vänsterpartiets valfrågor i vårt punktprogram här!

Dela den här sidan:

Kopiera länk